Organisation och ledning

Marie Cederschiöld högskola innehar examenstillstånd och bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, teologi, kyrkomusik och psykoterapi samt utbildning på forskarnivå i palliativ vård och social välfärd med inriktning mot civilsamhället.

Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform utan krav på vinstutdelning. Ägare är Sveriges fyra största idéburna aktörer inom välfärdssektorn, Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal, Bräcke diakoni samt Stockholms sjukhem.

Bolagsstämman är högskolans högsta beslutande organ. Bolagsstyrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter enligt vad som närmare framgår av aktiebolagslag, bolagsordning och ägardirektiv. Rektor är högskolans VD och svarar för ledningen av verksamheten närmast under bolagsstyrelsen.

Rektor har utsett två vicerektorer med särskilda ansvarsområden. Vicerektor för utbildning har det övergripande ansvaret för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå inkluderande kvalitetssäkring, utveckling och samverkan samt internationalisering inom utbildningen. Vicerektor för forskning och utbildning på forskarnivå har det övergripande ansvaret för forskning och utbildning på forskarnivå inkluderande kvalitetssäkring, utveckling och samverkan samt internationalisering inom forskningen och forskarutbildningen.

Till stöd för hantering av och beslut i akademiska frågor avseende upplägg, genomförande och kvalitet i forskning- och utbildningsverksamheten finns på högskoleövergripande nivå en Forsknings- och utbildningsnämnd. Vicerektor för utbildning respektive för forskning och forskarutbildning alternerar som ordförande respektive viceordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden.

Förvaltningschefen har under rektor det övergripande ansvaret för högskolans verksamhet i administrativt avseende, inbegripet ansvaret för högskolebiblioteket. Förvaltningschefen är chef för avdelningen för verksamhetsstöd där samtlig administrativ och teknisk personal finns samlad.

Utbildnings- och forskningsverksamheten är organiserad i institutioner; Institutionen för vårdvetenskap, Institutionen för socialvetenskap och Institutionen för civilsamhälle och religion. Vid varje institution finns en institutionsnämnd med huvudsakligen rådgivande och beredande funktion till stöd för prefekts hantering av och beslut i akademiska frågor avseende särskilt utveckling och uppföljning av kvalitet i utbildningen och forskningen inkluderande internationalisering.

Vid högskolan finns därutöver en omfattande uppdragsutbildning som riktar sig till anställda inom företag, myndigheter och organisationer. Uppdragsutbildningarna ges med akademisk inriktning, med eller utan akademiska poäng.

Under flikarna till vänster kan du läsa mer om de olika funktionerna/institutionerna.

bild


Högskolans Ledning


bild

REKTOR/VD

roger klinth

bild

VICEREKTOR

Forskning & forskarutbildning

Maria eriksson

Professor i socialt arbete
Institutionen för socialvetenskap

bild

VICEREKTOR

Utbildning

ingrid hellström

Professor vård av äldre
Institutionen för vårdvetenskap

bild

FÖRvaltningschef

Karin jakobsson

Avdelningen för verksamhetsstöd

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2023