Samspelsbehandling med familjeperspektiv - MAFI

MAFI – Mikroanalys och familjeintervention

Inom socialt arbete, hälso-och sjukvård samt barn- och elevhälsa möter vi barn som är i behov av stöd, hjälp och insatser i det sammanhang man vistas och växer upp. Bedömningar av barnets behov och vilken insats som är mest lämplig ska integreras med föräldrars och den omgivande miljöns perspektiv, detta ställer höga krav på den professionelles kompetens.

I detta arbete behövs dels kunskap om vuxna, barn och relationer dels teoretisk kunskap om barns psykologiska utveckling, men också grundläggande kunskap om familjeteori. Kunskapsfältet utvecklas i snabb takt och efterfrågan av kompetens är stor.

Marie Cederschiöld högskola erbjuder en utbildning som ger överblick av såväl aktuellt kunskapsläge som praktisk träning i en metod där samspel och kommunikation i familjen står i centrum.

MAFI, Mikroanalys och Familjeintervention, är en metod där man filmar en strukturerad situation med barnet och dennes vårdgivare. Det filmade materialet analyseras sedan utifrån ett kodningsschema vilket visar barnets behov och föräldrars samspel med såväl varandra som med barnet. MAFI fokuserar på familjesystem och allianser men också barnets specifika behov av stöd från omsorgsgivare. MAFI används vid bedömning av barns behov av ett förändrat föräldraskap, i familjebehandling men också i handledning till familjehem.

Utbildningen består i huvudsak av handledning på deltagarnas eget material men det ingår också ett antal teoretiska undervisningsdagar. Handledningen sker i grupper om max sex deltagare per grupp.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar med barn och familj eller handleder tex familjehem.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning, vilket innebär att alla är välkomna att söka oavsett utbildningsbakgrund. Då utbildningen inte ger högskolepoäng examineras den därmed inte med samma krav som vid en vid högskoleutbildning.

Utbildningen i sig håller dock samma kvalitet och ställer i stort sett samma krav som annan högskoleutbildning varför lämplig förkunskapsnivå är, förutom allmän behörighet för högskolestudier, att deltagarna har adekvat akademisk examen från exempelvis psykolog-, sjuksköterske- eller socionomutbildning.

Kursen är öppen för dig som har en arbetsgivare som svarar för kurskostnaden, men även för dig som önskar finansiera kursen som privatperson.

Kursinnehåll
Utbildningen ger en fördjupning av teman och kunskapsområden som rör barns utveckling, samspel och familjesystem. Den har både teoretiska och praktiska inslag. MAFI-metoden som är en samspelsmetod med familjesystemisk grund kommer att vara fokus och vid avslutad utbildning ge färdighet i att använda metoden i sitt praktiska arbete.
Teman som behandlas är:
• Barnets utveckling sett ur ett samspelsperspektiv
• Anknytning, mentalisering och affektteori
• Barnets utveckling sett ur ett familjesystemiskt perspektiv
• Familjesystemisk teori
• Kommunikationsanalys
• Barn i familjehem och i adoptivfamilj
• Coparenting
• Det återgivande samtalet
• Reflektioner kring den egna professionella hållningen

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar 15 heldagar och är förlagd under två terminer med start höstterminen 2023. Elva av utbildningsdagarna sker i handledningsgrupperna medan fyra dagar består av undervisning i helklass.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, teoriseminarier, gruppdiskussioner och utbildningshandledning. Seminarierna syftar till integrering av litteratur och praktik samt erfarenhetsutbyte. Utbildningshandledningen sker i grupper om max 6 personer där deltagarnas eget filmade material utgör underlaget.

Utbildningen är upplagd så att deltagarna lär integrera den teoretiska kunskapen med sina egna erfarenheter och med MAFI som metod.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen och diplomeras krävs närvaro vid samtliga moment, godkända kursuppgifter samt ett skriftligt fördjupningsarbete som i denna kurs också innefattar en process i ett filmat ärende. Detta ärende skall visas med film tillsammans med det ovan nämnda skriftliga arbetet.

Efter genomgången utbildning ska du självständigt kunna arbeta med MAFI i ditt arbete. Dock är det önskvärt att de som jobbar med metoden har tillgång till regelbunden metodhandledning.

Betygskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kurstillfällen
Utbildningen ges under 15 kursdagar, heldagar kl. 09.00-16.00.

Höstterminen 2023
24 och 25 augusti
8 och 22 september
13 och 27 oktober
17 november
8 december

Vårterminen 2024, datum ej fastställt
Januari – en dag
Februari – en dag
Mars – två dagar
April – en dag
Maj – en dag
Juni - en dag

Plats
Kursen hålls i Marie Cederschiöld högskolas lokaler, Campus Ersta i Stockholm (Södermalm). För karta se längre ner på sidan.

Kostnad
19 500 kr/termin (exkl. 25 % moms), utbildningen pågår under 2 terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdag 9 juni är anmälan bindande under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Globala mål som utbildningen berör

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 0
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 24 augusti 2023
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår
Sista ansökningsdag: 9 juni 2023

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Monica Hedenbro
monica@hedenbro.se
070-424 10 24


Studierektor
Hugo Waara
072-396 79 77
hugo.waara@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 april 2023