Metodkurs i klinisk sexologi - fördjupning

Kursdeltagare som har en akademisk utbildning om minst 180 högskolepoäng kan efter att ha genomgått denna kurs ansöka om att bli diplomerad sexualupplysare hos Svensk Förening för Sexologi.

Kursen är en påbyggnads- och fördjupningsutbildning kopplad till högskolans ”Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng. Den tar bland annat upp sexualitet, intimitet och identitet. Kursen syftar till att fördjupa såväl kliniska som terapeutiska kunskaper i sexologi ur ett psykodynamiskt perspektiv. Ett återkommande moment i utbildningen är kursdeltagarnas egna fallbeskrivningar som under kursens gång tas upp och diskuteras.

Målgrupp
Läkare, socionomer, familjerådgivare, kuratorer, barnmorskor, psykologer eller motsvarande.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom socialt arbete, hälsa, vård, omsorg eller motsvarande, samt att deltagaren är praktiskt yrkesverksam inom klinisk verksamhet. En förutsättning för att kunna tillägna sig utbildningen är att man genomgått högskolans Metodkurs i klinisk sexologi eller tillägnat sig motsvarande kunskap via annan utbildning.

Kursinnehåll
Kursinnehållet består i att ge deltagarna fördjupande teoretiska kunskaper i klinisk sexologi samt att reflektera över, initiera och utveckla metoder för att möta och arbeta med sexuella svårigheter och problem. Kursen har sin utgångspunkt och förankring i det kliniska arbetet, där kursdeltagarnas egna erfarenheter också blir en tongivande del. Det analytiska psykoterapeutiska arbetet ligger som grund, men då det sexologiska fältet är komplext innefattar och avspeglar kursen även andra synsätt som t ex medicinska och kulturella perspektiv.

Kursen kommer bl. a att belysa olika teman inom det sexologiska fältet som kan påverka eller ha betydelse för sexualiteten, könsidentitet, skam, bäckenbotten och förlossningsskador, migration och hälsa, kropp och trauma, unga sex och internet, pedofili och darknet, paradoxernas praktiker. Dessa kunskaper ska i hög grad passa in i regionens eller kommunens befintliga verksamheter och arbetsgrupper samt i privatpraktiserande verksamheter där man möter sexuell problematik.

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren:
- besitta fördjupad teoretisk kunskap i klinisk sexologi,
- kunna överföra teoretiska tankar till praktiskt kliniskt arbete
- tillägnat sig en djupare förståelse för komplicerad sexuell problematik,
- erhållit en fördjupad förståelse för olika modeller för att möta och arbeta med svårigheter
kring intimitet och sexualitet,
- utvecklats i sitt kliniska arbete genom diskussioner och falldragningar samt genom ett
holistiskt synsätt.

Undervisningsformer
Utbildningen sträcker sig över 14 heldagar, 12 dagar under vårterminen 2024 samt två dagar under höstterminen, totalt 70 lärarledda timmar. Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner. Seminarierna syftar både till litteraturbearbetning och till erfarenhetsutbyte samt till reflektioner runt fallbeskrivningar. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter från sin kliniska verksamhet.

Examinationsformer
Examination sker både muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Kursen innehåller ett individuellt arbete med en skriftlig fördjupningsuppgift. Arbetet med den skriftliga fördjupningsuppgiften pågår under hela kursen, och slutförs under vårterminen. För att bli godkänd på kursen krävs dessutom obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkända grupparbeten. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kurstillfällen
Kursen ges med 14 gemensamma träffar under ca 10 månader

Nästa kursstart planeras till våren 2025.
Anmäl ditt intresse för nästa kursstart här

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30 på Södermalm i Stockholm.
För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Suzanna Boman, socionom, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

Bland föreläsarna hittar du bla
Mats Holmberg, endokrinolog
Margareta Gardner Olsson, leg psykoterapeut
Camilla Halvarsson, leg psykoterapeut
Charlotta Björklind, leg psykoterapeut, psykoanalytiker
Ann Olsson, barnmorska
Tomas Waldengren, fysioterapeut
Elisabeth Bakke, leg psykoterapeut
Carl-Göran Svedin, läkare
Christoffer Rahm, läkare
Inger Björklund, socionom, leg psykoterapeut
Suzanna Boman
mfl

Kostnad
ca 35 800 kr (exkl. moms). Avgiften kan komma att justeras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida.
Anmäl ditt intresse för nästa kursstart här

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Tvärvetenskapligt
Studietakt: 40%
Utbildningsstart: Våren 2025
Ort: Stockholm
Språk: Svenska

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Suzanna Boman
073-338 82 25
suzbom@gmail.com

 

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2024