Handledarutbildning med inriktning mot förskola och skola - påbyggnadsutbildning/fördjupning

Efterfrågan på handledning i skola och förskola har ökat och handledning som kompetensutveckling blir alltmer en integrerad del i att utveckla arbetssätt och arbetsformer. Det finns flera faktorer som påverkar efterfrågan på handledning t ex omfattande förändringar som ställer stora krav på bland annat lärare, förskollärare, fritidspedagoger, elevhälsans professioner och rektorer. Behovet av kompetensutveckling och nya arbetssätt har ökat genom att alla barn och elever har rätt att inkluderas i undervisning och lärande i den obligatoriska verksamheten.

Enligt skollagens tillämpning (2011) ska det finnas tillgång till en samlad elevhälsa med olika yrkesprofessioner. En elevhälsa vars uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt utifrån sina specifika kompetenser tillföra kunskap som organisationen behöver, bland annat genom handledning. I relation till förskolan har resurs/stödteam bildats med samma inriktning.

Under senare år har även rektorer både inom skola och förskola intresserat sig för handledningens möjligheter att utveckla sin verksamhet och organisation. Föräldrarnas ökade engagemang, ibland oro och möjligheten att välja skola och förskola har ställt medarbetare inför förväntningar och krav som ibland blivit svåra att möta och hantera.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig med handledande uppdrag inom skola och förskola, men också till dig som använder andra beteckningar på din stödjande och kompetenshöjande insats, exempelvis konsult, rådgivare eller coach. Utbildningen belyser det specifika med att handleda i skola och förskola och de utmaningar du som handledare möter.

För att en handledande insats ska vara kompetensutvecklande, stödjande, förebyggande och hälsofrämjande och leda till förändring behöver varje handledare insikt, kunskap, förståelse och konkreta verktyg. I utbildningen får du möjlighet att utifrån olika teman och fenomen skapa din egen repertoar av tillvägagångssätt så du kan leda de handledda till ett framgångsrikt bemästrande av sin yrkesvardag. Stor vikt läggs vid att fördjupa det handledande samtalet, där kunskap, förståelse, metoder, förhållningssätt och lösningar integreras i olika strategier. Du får möjlighet at utveckla din professionalitet och därmed få en trygghet i din handledande roll.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa och utveckla dina kunskaper kring professionell individ och grupphandledning. Det är önskvärt att du har förkunskaper både genom handledarutbildning, egen handledning och genom handledarerfarenhet. Utbildningen riktar sig till specialpedagoger, skolkuratorer, psykologer inom för- eller skola, pedagoger, m.fl. som är verksamma med handledningsuppdrag inom förskola eller skola.

Förkunskapsnivå
Regeln om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller inte för uppdragsutbildning. Behörig att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på vanlig universitetsutbildning och deltagarna får akademiska poäng efter att kursen har avslutats med godkänt resultat.

Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen inom pedagogik/specialpedagogik, psykologi, hälsa, vård, social omsorg och socialt arbete eller motsvarande. Deltagare bör även ha grundläggande handledningskunskaper och erfarenheter av professionell handledning samt vara yrkesverksam under utbildningstiden.

Kursinnehåll
Utbildningen syftar till att fördjupa kunskaper och erfarenheter kring handledarskapet. Utbildningen utgår från ett tvärvetenskapligt helhetsperspektiv där du som är erfaren handledare inom förskola och skola får möjlighet att tillsammans med kursledare och kurskollegor hitta nya infallsvinklar, fylla på dina kunskaper, sortera och strukturera dina erfarenheter.

Dessutom ges möjlighet att utforska din egen handledarroll, samt undersöka förändringsprocessen i det handledande samtalet. Modeller och teorier kring området handledning i förskola och skola repeteras och fördjupas. Utbildningen innehåller teoretiska moment, grupparbeten, reflektioner, seminarier och utbildningshandledning som grundas på ert eget handledningsuppdrag. Kursen innehåller individuella skriftliga examinerande uppgifter.

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar 16 heldagar och är förlagd under 2 terminer. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och utbildningshandledning. Seminarierna syftar till integrering av litteratur och praktik samt erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga moment och godkända kursuppgifter. Kursen slutexamineras genom ett skriftligt fördjupningsarbete. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart och kursdagar
Utbildningen ges med 16 gemensamma kursdagar under två terminer, heldagar kl. 09.00-16.00.

HT 2023

22 augusti
5 september
19 september
3 oktober
17 oktober
14 november
28 november
12 december

VT 2024
23 januari
6 februari
20 februari
5 mars
19 mars
16 april
14 maj
15 maj (halvdag)
21 maj, kl.13.00-16.00

Plats
Kursen hålls i högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, och Erstagatan 1 F i Stockholm (Södermalm).
För karta se längre ner på sidan

Kursansvariga
Irma Elwin är Leg psykolog, specialpedagog. Irma har arbetat inom skola, förskola, särskola, barn och ungdomspsykiatrin samt med psykoterapi. Hon är sedan drygt 25 år verksam som handledare och konsult inom nämnda områden samt föreläser, deltar och arrangerar seminarier och studiedagar.

Anders Karlsson är Civilekonom med inriktning organisation och ledarskap. Anders har arbetat inom skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård som handledare och organisationskonsult i drygt 25 år. Han har genomfört flera utvecklingsarbeten inom skola och förskola som omfattat såväl medarbetar som chefs- och ledarutveckling via handledning, utbildning, arbetsseminarier och organisationsanalys.

Kostnad
18 900 kr/termin (exkl. moms).
Obs! Utbildningen pågår under 2 terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdag 9 juni är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2023-08-22
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2023-06-09

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Irma Elwin
073-433 30 77
irma.elwin@outlook.com

 

Kursansvarig
Anders Karlsson
070-536 10 14
anders.karlsson@igo-r.se

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2023