Forskningsområdet

Sveriges funktionshinderspolitik har FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt. Målet med den nationella funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

Men hur ser levnadsförhållandena ut för personer med funktionsnedsättning i Sverige idag?

I Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (de s.k. ULF-undersökningarna) ställer man regelbundet frågor till ett representativt urval i befolkningen om deras levnadsförhållanden.

Resultaten från dessa undersökningar ger en bild av hur levnadsförhållandena ser ut för olika grupper i befolkningen (16 år och äldre). De ger även en statistisk bild av hur levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning ser ut – och hur de utvecklats över tid – i jämförelse med andra grupper i befolkningen.

Följande sammanställning är en översiktlig redovisning av material från 2021 års Undersökningar av levnadsförhållanden. Redovisningen ger en bild av levnadsförhållandena inom sammanlagt elva områden för tre grupper; personer med funktionsnedsättning, personer med rörelsehinder samt befolkningen som helhet.

 1. Boende
 2. Ekonomi: Det betydligt vanligare bland personer med funktionsnedsättning att man har erfarenhet av ekonomiska bekymmer, och risken för fattigdom är också större i denna grupp. Denna utsatthet är inte lika vanligt förekommande bland personer med rörelsehinder, vilket skulle kunna tolkas som att det finns andra grupper med funktionsnedsättning som inte i lika hög utsträckning får del av samhällets stöd.
 3. Fritid
 4. Hälsa
 5. Medborgerliga aktiviteter
 6. Sociala relationer
 7. Sysselsättning
 8. Arbetsmiljö
 9. Trygghet
 10. Utbildning
 11. Välbefinnande och tillit

 

Länka till sammanfattande text på scb.se

Nån måste vara ansvarig för att data kan uppdateras

översätta till lättförståeligt

genomsnittsbesökaren ska förståå

 

Vad är det för pdf

Vem behandlar den

 

Sammanfattande kommentar i början...

Tabell 1

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 september 2023