FTI - The Family Talk Intervention

Stöd till barnfamiljer där en förälder eller ett barn är svårt sjukt

The Family Talk Intervention

I forskningsprogrammet the Family Talk Intervention (FTI) utvärderas ett psykosocialt stödprogram till barnfamiljer där en förälder eller ett barn är svårt sjukt. Denna utvärdering utförs i olika vårdkontexter och inkluderar både utvärdering av effekt för familjerna och implementering i klinisk praktik. Forskningen utförs och utvärderas under ”verkliga förhållanden”, i klinisk vardag. Detta för att skapa ett stöd som är anpassat till både klinik och familj.

Svår sjukdom i familjen innebär livsförändringar inte bara för den sjuka familjemedlemmen utan också för resten av familjen. Att familjen dessutom involverar minderåriga barn kan vara särskilt utmanande. Forskning visar att barns välbefinnande ofta är förknippat med – och beroende av – hur vårdnadshavare och familjen fungerar och mår. Till exempel kan bristande sammanhållning i familjen eller svårigheter att uttrycka känslor leda till stressreaktioner hos barn. Barn som närstående men även sjuka barn rapporterar bristande kommunikation om sjukdom och mående, vilket i sin tur ökar risken för psykisk ohälsa hos barn på sikt.

FTI, som är familjebaserat, har som mål att främja familjens kommunikation om sjukdomen (delge varandra tankar om prognos, mående, konflikter inom familjen, problem i skolan, etc.), öka den sjukdomsrelaterade kunskapen, stödja föräldrarna i deras föräldraskap, samt identifiera barnens behov. Målen med FTI svarar upp mot de utmaningar som familjer med svår sjukdom ofta behöver stöd med.

Förutom att studera effekten av FTI för familjen undersöks också införandet av FTI i klinisk praktik inom olika vårdkontexter. Forskning sker i mycket nära samarbete med klinik (se Samarbetspartners). Att använda tolk och delta i detta stödprogram ingår också, liksom ett undersökande av barns delaktighet i denna familjeintervention.

Malin Lövgren

Professor i vårdvetenskap
inriktning palliativ vård
Projektledare/ansvarig forskare
Marie Cederschiöld högskola
Mejl: malin.lovgren@mchs.se
Telefon: 076-636 50 90

Camilla Udo

Professor i socialt arbete
Biträdande projektledare
Högskolan Dalarna
Mejl: cud@du.se
Telefon: 073-270 17 15

Anna Patzauer-Personne

Hälso- och sjukvårdskurator
Utbildare/handledare i FTI
Mejl: anna.patzauer-personne@mchs.se
Telefon: 070-200 74 20