Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer 2022

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för forskningsprogrammet Sivin-Barns tredje nationella konferens står samordnade interventioner för upptäckt, utredning, bedömning och skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.

Konferensen arrangeras av Sivin-Barn vid Marie Cederschiöld högskola och kommer hållas online med keynote-föreläsningar, panelsamtal och paper-sessioner på förmiddagen , och parallella seminarier med presentationer från forskningsstudier och projekt under eftermiddagen. Konferensen är digital och kostnadsfri.

Förmiddagen modereras av Maria Eriksson, professor Marie Cederschiöld Högskola och programansvarig för Sivin-Barn.

Länk till förmiddagens pass finner du nedan

Agenda 3 oktober

kl 9:00 Inledning, Välkomna till konferensen!

Välkomsttal av professor Magnus Jegermalm, prefekt vid Institutionen för Socialvetenskap

Keynoteföreläsningar
Professor Cathy Humphries från University of Melbourne : Att lyssna på barn: utmaningar, hopp och nya perspektiv (Listening to children: challenges, hope and new perspectives, föreläsningen ges på engelska)

Vad kan vi lära av vad barn säger om våld i nära relationer och samhällets insatser? Hur kan barns erfarenheter och kunskaper tillvaratas när vi utvecklar våra arbetssätt och metoder? Med utgångspunkt i ett tre exempel beskriver professor Cathy Humphreys hur forskning om och med barn med erfarenheter av våld kan bidra till utveckling av både kunskap och praktik. Hon diskuterar bland annat vilka budskap barn anser vara viktiga i arbete med pappor som utövar våld i nära relationer, och hur barns röster kan inkluderas i stöd- och behandlingsinsatser riktade till våldsutövande pappor. Många studier på området barn som upplever våld mot en omsorgsperson har handlat om barn som vistas i skyddat boende eller liknande, och det andra exemplet som föreläsningen tar upp handlar om vad vi kan lära av en bredare målgrupp, här barn som är aktuella i primärvården. Det tredje exemplet berör unga som själva utövat sexuellt våld, och vad vi kan lära av dem när det handlar om att utveckla arbetet mot våld.Docent Ann-Sofie Bergman och Professor Maria Eriksson:
Professionalisering och brukares behov: Dilemman i socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

Hur kan socialtjänsten bäst möta behoven hos personer utsatta för våld i parrelationer, typiskt sett våldsutsatta kvinnor? Med utgångspunkt i exemplet Stockholms stad och organisering av arbetet med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i den kontexten, diskuteras i presentationen dilemman förknippade med den professionalisering av arbetet med våld i nära relation som pågått sedan millennieskiftet i många av landets kommuner. I exemplet som diskuteras finns två typer av enheter specialiserade på våld; med fokus på myndighetsutövning (Relationsvåldsteam RVT) respektive på stödinsatser (Relationsvåldscentrum RVC). Med utgångspunkt i resultaten av en forskarutvärdering av arbetet vid RVC i Stockholms stad vilken genomfördes under 2020 och 2021 diskuteras i presentationen för- och nackdelar förknippade med socialtjänstens organisering av arbetet med våld i nära relationer, sett ur såväl professionellas som brukares perspektiv. Frågan om samverkan mellan socialtjänstens olika delar och samordningen av insatser riktade till våldsutsatta berörs också. De resultat som presenteras pekar bland annat på hur socialtjänstens specialisering i förhållande till våld å ena sidan kan vara nödvändig för insatser mot våld och god kvalitet, samtidigt som den å andra sidan kan vara förknippad med professionellt ”gränsarbete” mellan olika professionella grupper, så att exempelvis praktiskt och vardagsnära stöd kan definieras ut från det egna professionella uppdraget, samtidigt som det är just den typen av stöd våldsutsatta kvinnor kan behöva för att ta sig ur en relation med våld, i synnerhet de kvinnor med begränsade socioekonomiska resurser.

kl 10:30-10:45 PAUS

Panelsamtal:

Samverkan inom socialtjänsten kring våld i nära relationer – erfarenheter, utmaningar och möjligheter

Panelsamtal om socialtjänstens insatser för att hantera våld i nära relationer, särskilt de olika former av våld som berör barn. Samtalet kommer att kretsa kring frågan om hur ett mer samordnat och barncentrerat system av insatser mot våld kan åstadkommas, ett system där våldsutsatta barn både kan få det skydd och stöd de behöver, och vara delaktiga i alla processer som berör dem. Utgångspunkten är de olika medverkandes erfarenheter av problematiken kring våld, barn och samordning inom socialtjänsten och mellan socialtjänst och andra aktörer. Utifrån dessa erfarenheter reflekterar paneldeltagarna tillsammans reflektera över de utmaningar respektive utvecklingsmöjligheter när det gäller att utveckla mer samordnade interventioner kring våld i nära relationer.

Deltar i panelsamtalet gör: Isabel Asplund, projektledare Islandsprojektet Stockholm, Maria Eriksson, professor Marie Cederschiöld högskola, Anna Friberg, biträdande enhetschef i Enheten för stöd och skydd och chef över Barnahus Stockholm, Frida Malm, biträdande enhetschef, Relationsvåldscentrum RVC Innerstad, Liselotte Tronders, biträdande enhetschef Stockholm stads Socialjour

Panelsamtalet modereras av Martin Börjeson.

kl 12:00-13:15 LUNCHPAUS

kl 13:15-16:00 Parallella Seminarier (se nedan)

Seminarierna genomförs i realtid via Teams. Här presenterar forskare, praktiker och företrädare för olika verksamheter resultat från utvecklingsprojekt och aktuell forskning. Mer information om varje presentation finner du nedan samt i konferensens Abstractbok

Eftermiddagens seminarier

Under konferensen eftermiddag sker totalt 19 presentationer i 7 olika seminarierum (Onlinemöten via mötesverktyget Microsoft Teams). Mellan varje presentation är det 15 minuters paus vilket ger dig som konferensdeltagare möjlighet att logga ut från ett seminarierum och logga in i ett annat för att lyssna på nästa presentation om du så önskar. Du har alltså möjlighet att under eftermiddagen lyssna och delta i totalt tre presentationer. Här nedan ser du vilka presentationer som sker i vilket rum. Under respektive rum finns en ruta med texten "Länk till seminarierum" när du klickar på den länkas du till presentationerna i detta seminarierum som presenteras under respektive länkruta. Respektive presentations abstract finner du i konferensens Abstractbok som du når genom att klicka på den knappen ovan.

Moderator: Lisa Lundberg

 

Kl 13.15-14.00

Frågemodell för att upptäcka erfarenhet av våld i nära relationer hos barn och unga i mötet med hälso- och sjukvården

Föreläsare: Solveig Lövestad, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer


Kl 14.15-15.00

Ett viktigt uppdrag- Barnmorskors upplevelse att identifiera barn med risk att utsättas för försummelse

Föreläsare: Marie Ahlvik, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Kl 15.15-16.00

 

FOV- Frågor om våld (vuxna)- ett validerat frågeformulär


Föreläsare: Karin Örmon, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer


Moderator: Anders Kassman

 

Kl 13.15-14.00

Levnadsförhållanden bland barn som utsatts för våld i nära relationerFöreläsare: Anders Kassman, Marie Cederschiöld Högskola
Kl 14.15-15.00

Arbetsmaterial för att vägleda socialsekreterare och andra vuxna när barn placeras utanför hemmet för att tillvara ta barns rätt till delaktighet och information


Föreläsare: Hanna Weyler Müller, Rädda Barnen


Kl 15.15-16.00

Utvärdering av implementering av Liten och trygg i 8 förskolor


Föreläsare: Linda Jonsson, Marie Cederschiöld Högskola

Moderator: Åsa Kneck

 

Kl 13.15-14.00

Kvalitet i skyddat boende
Föreläsare: Veronica Ekström & Felicia Forthmeier, Marie Cederschiöld Högskola

Kl 14.15-15.00

Våldsutsatta kvinnors upplevelser av (brist på) stöd från socialarbetare vid eftervåld

Föreläsare: Josefin Kjellberg, Uppsala Universitet


Kl 15.15-16.00

BRA-samtal och våldsutsatta barnFöreläsare: Maria Eriksson, Marie Cederschiöld Högskola


Moderator: Filip WollterKl 13.15-14.00

Islandsmodellen Stockholm och implementeringen av densamma


Föreläsare: Isabell Asplund, Stockholm Stad och Camilla Broman Torstensson, Polismyndigheten


Kl 14.15-15.00

Akuta bedömningar av våld- Skapandet och implementeringen av iRiSk akut i socialjouren
Föreläsare: Filip Wollter, Marie Cederschiöld Högskola


Kl 15.15-16.00

Bedömningsstöd Heder: att upptäcka- och bedöma risk bland barn som är utsatta för hedersrelaterat våld


Föreläsare: Hanne Martinek, Socialstyrelsen

Moderator: Malin Jenstav

Kl 13.15-14.00

Sexuell exploatering av barn och unga i SverigeFöreläsare: Linda Jonsson, Marie Cederschiöld Högskola

Kl 14.15-15.00

Uppgifter om våld är inget undantag
 

Föreläsare: Åsa Hjertström, & Madelene Larsson, Jämställdhetsmyndigheten


Moderator: Maria Eriksson

Kl 13.15-14.00

Deltagares erfarenheter av sexualbrotts-behandling: Utveckling av nya narrativa identiteter och förberedelse för ett socialt liv i skam och stigma
Föreläsare: Stina Lindegren, Uppsala Universitet


Kl 14.15-15.00

Ideal samverkan: En modell för barncentrerad samverkan runt barn i skyddat boende


Föreläsare: Maria Eriksson, Marie Cederschiöld Högskola


 


Moderator: Åsa Landberg

Kl 13.15-14.00

Att överföra insatsen Project Support från USA till Sverige: genomförbarhet och kliniska aspekter utifrån behandlare och våldsutsatta föräldrars perspektiv

Föreläsare: Helena Draxler, Karlstads Universitet

Kl 14.15-15.00

Otrygghet och våld riskerar att fortsätta parallellt med behandling inom Barn- och UngdomspsykiatrinF
Föreläsare: Marja Onsjö,Göteborgs UniversitetKl 15.15-16.00

Ekonomiskt våld ur barn och ungdomsperspektiv


 

Föreläsare: Linnea Bruno, Stockholms Universitet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 oktober 2022