violeranmälan

Anmälan öppen!

Måndag 3 oktober 2022 9:00-16:00 (Internationella Barndagen)

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer?


I fokus för forskningsprogrammet Sivin-Barns tredje nationella konferens står samordnade interventioner för upptäckt, utredning, bedömning och skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.

Konferensen arrangeras av Sivin-Barn vid Marie Cederschiöld högskola och kommer hållas online med keynote-föreläsningar, panelsamtal och paper-sessioner på förmiddagen , och parallella seminarier med presentationer från forskningsstudier och projekt under eftermiddagen. Konferensen är digital och kostnadsfri.

På programmet under dagen:

Förmiddagens sessioner i plenar kommer att behandla hur vi organiserar arbetet med våld i nära relationer i svensk socialtjänst och även bjuda på en internationell utblick. Deltagarna kommer att få ta del av erfarenheter från Australien presenterade av professor Cathy Humphries från University of Melbourne, och resultat från en utvärdering av Relationsvåldscentrum i Stockholm presenterade av professor Maria Eriksson och docent Ann-Sofie Bergman.

Förmiddagen innehåller även ett panelsamtal om erfarenheter av samverkan inom socialtjänsten i förhållande till straffrättsliga processer rörande våld, samt en parallell papersession där forskare diskuterar sina papers.

Seminarierna under eftermiddagen kommer dels bygga på delprojekt i forskningsprogrammet Sivin-barn men även innehålla förslag och exempel från forskare och praktiker ute i landet som arbetar med samordnade interventioner mot våld i nära relationer.

På programmet står bland annat Islandsprojektet Stockholm, Ett metodstöd för akuta bedömningar av risk och skydd för våldsutsatta barn, IDEAL samverkan - en modell för samverkan kring barn i skyddat boende,

Jämställdhetsmyndighetens rapport om våld och vårdnadstvister, samt Socialstyrelsens metodstöd för riskbedömning Heder, och mycket mer.

För frågor, kontakta Fanni Olin Dahl & Hélène Lagerlöf, på mail: konferens.sivinbarn@mchs.se

Följ oss gärna på facebook och instagram! Vi uppdaterar där information om konferensen och forskningsprogrammet Sivin-Barn. Sök på Sivin-Barn så finner du oss!

När: Måndagen den 3 oktober kl 9:00-16:00 (avbrott för lunch 12-13)

Var: Digitalt

För vem: Praktiker och forskare i Sverige och Norden som arbetar med frågor som rör socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Konferensspråk: Svenska

Du kan medverka i konferensen på 3 olika sätt:

 

  1. Delta enbart som åhörare
  2. Delta som åhörare OCH hålla en muntlig presentation av ditt arbete/forskning vid eftermiddagens parallella seminarier
  3. Delta som åhörare OCH lägga fram ett forskningspaper och få kommentarer av en forskare och själv kommentera andras paper vid förmiddagens paper-session

För dig som önskar delta med muntlig presentation eller lägga fram forskningspaper så finns mer information i klickboxarna nedan.

Vi inbjuder att inkomma med förslag på medverkan muntligt i ett seminarium under konferensen. Det kan röra sig om presentation av aktuella forskningsresultat med relevans för konferensens tema, men även om erfarenheter från verksamhetsutvecklingsprojekt och/eller resultat från lokala verksamheter i kommuner och organisationer. I år välkomnar vi särskilt presentationer som handlar om samordnade interventioner.

ABSTRACTEN SKA UTFORMAS PÅ FÖLJANDE SÄTT: Beskriv inledningsvis vilka problem/frågeställningar som ni avser behandla. Redogör kort för hur dessa förhåller sig till rådande kunskapsläge. (Handlar det om problem/frågeställningar som tidigare ägnats betydande forskningsinsatser, eller om att man i en verksamhet prövar nya arbetssätt/metoder?) Fokus i redovisningen bör ligga på resultat från studien/verksamheten, och på dess relevans för området i stort. Erfarenheter från barn/vuxna och/eller professionellt verksamma är i detta sammanhang högst relevanta. Redogörelse för metod och tillvägagångssätt bör finnas med, men ska ges begränsat utrymme. Abstractet bör inte omfatta mer än 2 000 tecken (inkl. blanksteg) och ska vara inlämnade via denna hemsida senast 2022-08-15.

Frågor besvaras av: fanni.olin-dahl@mchs.se

Besked om abstracten meddelas senast 2022-09-15.

Vid årets konferens arrangeras en så kallad paper-session där det finns en möjlighet för forskare och doktorander att få kommentarer på artikelutkast. Förutsättningen för att delta i paper-sessionen är att man i förväg läser och kommenterar ett par andra texter vid seminariet.

ABSTRACTEN SKA UTFORMAS PÅ FÖLJANDE SÄTT: Abstractet ska innehålla syfte och frågeställningar för texten, kortfattad bakgrund/problembeskrivning, metod samt huvudsakliga resultat och slutsatser. Abstractet bör inte omfatta mer än 2 000 tecken (inkl. blanksteg) och ska vara inlämnat via denna hemsida senast 2022-08-15.

Frågor besvaras av: veronica.ekstrom@mchs.se

Besked om abstracten meddelas senast 2022-09-01 och texten ska sedan lämnas in senast 2022-09-20.

1. Jag vill enbart delta som åhörare på konferensen.


Här bekräftar du att du enbart vill delta som åhörare på konferensen. * (obligatorisk)
Här bekräftar du att du enbart vill delta som åhörare på konferensen.

2. Jag vill hålla en muntlig presentation om mitt arbete eller forskning på eftermiddagens parallella seminarier


Här bekräftar du att du vill hålla en muntlig presentation om ditt arbete eller forskning på eftermiddagens parallella seminarier * (obligatorisk)
Här bekräftar du att du vill hålla en muntlig presentation om ditt arbete eller forskning på eftermiddagens parallella seminarier

Om du väljer detta alternativ så anger du nedan vad din presentation kommer handla om samt bifogar ditt abstract.

1000

2000

3. Jag vill lägga fram ett forsknings-paper och få kommentarer från en annan forskare på min text och ge kommentarer på andras paper.


Här bekräftar du att du vill lägga fram ett forskningspaper på vår papersession och få kommentarer från en forskare på din text * (obligatorisk)
Här bekräftar du att du vill lägga fram ett forskningspaper på vår papersession och få kommentarer från en forskare på din text

Om du väljer detta alternativ så bifogar du nedan ditt abstract på max 2000 tecken (inkl blanksteg).

2000

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 april 2023