Välfärdsrätt

Vid Marie Cederschiöld högskola bedrivs forskning i välfärdsrätt. Här studeras rättens funktion i välfärdsamhället. Rättens betydelse för att konstruera och upprätthålla ett välfärdssamhälle med respekt för grundläggande värderingar såsom rättssäkerhet, icke-diskriminering och respekt för den enskildes integritet analyseras.

Välfärdsrätt motsvaras i EU-rätten närmast av de regler som brukar benämnas den sociala dimensionen, dvs. regler som i vid bemärkelse kopplar till EU:s socialpolitik med utgångspunkt i medborgarskap och fri rörlighet i förhållande till marknadsintegrering. Ofta inkluderas regelverk rörande arbete, barn och familj. Givet välfärdsrättens betoning på icke-diskriminering och integritet kan välfärdsrättsliga perspektiv läggas på en rad andra forskningsområde såsom etik, genus, migration och åldrande.

Välfärdsrätten ska också ses i perspektiv av att juridiska problem vanligen, formuleras, i termer av konflikter om begränsade resurser. Alternativa kan juridik ses som system som beskriver komplexa relationer eller kommunikations- och förhandlingsmodeller. Välfärdsrätt anknyter även till samhällsvetenskapens distinktion (välfärds)stat/marknad. Välfärdsrätt ska ses som ett inomrättsligt fält men med ambition att samverka och kommunicera med andra forskningsfält.

Högskolans forskning i välfärdsrätt är organiserad inom Institutionen för socialvetenskap.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 december 2023