De 6 S:n – med målet att möjliggöra för bästa möjliga död

Personcentrerad vård är grunden inom den palliativa vården, där patienten och dess närstående står i centrum. För att möjliggöra för patienten att leva med ett gott välbefinnande den sista tiden i livet och för att underlätta planering och genomförande av personcentrerad palliativ vård, finns modellen De 6 S:n. Genom ständigt pågående forskning och praktisk erfarenhet utvecklas modellen. Nu finns en uppdaterad utgåva där kroppslig omvårdnad och självbestämmande har fått ökat fokus.

Modellen De 6 S:n har under drygt 30 år utvecklats av kliniskt verksamma sjuksköterskor, omvårdnadsforskare, och på senare år även av patienter, som stöd för planering, dokumentation och utvärdering av palliativ vård utifrån patientens perspektiv. Detta genom att utgå från och bearbeta de kriterier som den amerikanske psykiatrikern Avery Weisman beskrev som grundläggande för en god död. Utifrån De 6 S:n ska patienten och dess närstående stå i centrum.

– Det är viktigt att patienten och personalen tillsammans identifierar personens önskemål och behov. Målet är att ge förutsättningar till bästa möjliga välbefinnande under det återstående livet samt att möjliggöra för bästa möjliga död, en död som personen själv skulle vilja ha, säger Jane Österlind, docent och lektor på Institutionen för vårdvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola.

De sex S:n som modellen utgår från är sex begrepp: Självbild, Symtomlindring, Självbestämmande, Sociala relationer, Sammanhang och Strategier. Modellen utgår helt och håller från patientens behov. Det är patientens självbild och det sociala liv eller det självbestämmande man haft. Identiteten kan komma i gungning när man inte längre klarar sig själv och när livet går mot sitt slut.

I denna uppdaterade tredje upplaga har forskarna uppdaterat ny forskning i varje kapitel, men också gjort vissa förändringar genom den utveckling som ständigt pågår i vården. Några av de största förändringarna finns i kapitlet om självbestämmande, ett helt nytt avsnitt om kroppslig omvårdnad i kapitlet om symtomlindring samt ett nytt kapitel om de sex S:n i äldreomsorg. Ordningen på kapitlen har uppdaterats för att tydliggöra att det oftast är symtom och besvär som får patienten att vända sig till vården.

– Modellen är i ständig utveckling och vi gläds över att modellen har börjat användas av verksamheter inom barnområdet för att utveckla personcentrerad palliativ vård av barn och unga, säger Jane Österlind.

För mer information, kontakta Jane Österlind. Jane.osterlind@mchs.se

Ta del av boken här. , 178 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022