Centrum för civilsamhällesforskning - CCF

Centrum för Civilsamhällesforskning bildades 2019, men forskning om civilsamhället har bedrivits vid Marie Cederschiöld högskola sedan 1992. Den nya centrumbildningen blir en nationell och internationell spjutspets inom civilsamhälleområdet. Närmare tjugotalet forskare, såväl seniora och doktorander, är verksamma inom ramen för ett av högskolans prioriterade forskningsområden.

Forskare knutna till Marie Cederschiöld högskola har sedan början på 1990-talet bedrivit banbrytande forskning om det svenska civilsamhället. Forskningen tog sin början vid det dåvarande Sköndalsinstitutet och fokuserade framför allt på frivilligt socialt arbete – de sociala insatser som bedrivs av ideella och frivilliga organisationer – bland annat genom framtagandet av den under lång tid mycket uppmärksammade SOU 1993:82 Frivilligt socialt arbete – Kartläggning och kunskapsöversikt.

Under åren har intresset kommit att utökas till att omfatta det civila samhället i vidare mening. Idag studeras den brokiga mångfald av föreningar, sällskap och organisationer som varken är en del av den offentliga sektorn eller marknaden och vars syften varierar påtagligt; från fotboll och teater till uttalad politisk verksamhet, social välgörenhet och icke-vinstdrivande ekonomisk företagsamhet.

Studier vid civilsamhällescentrum handlar bland annat om medborgarnas engagemang, den pågående omförhandlingen av samhällskontraktet, tillit, filantropi samt civilsamhällets organisering, ledarskap, mervärde och ideologi. Många av studierna berör välfärdsproduktion som bedrivs av organisationer inom civilsamhället. Det globala och lokala civilsamhället, det transnationella civilsamhället, givande i en global värld och det flerreligiösa samhället med internationella kopplingar är andra områden som studeras.

Idag är ambitionen vid Centrum för civilsamhällesforskning kort sagt att utveckla och sprida avancerad kunskap om det civila samhället genom att systematiskt öka förståelsen för människors frivilliga organisering – dess förutsättningar, former och avtryck – och att i det bistå det omgivande samhället.

Flervetenskaplighet och forskarutbildning
Civilsamhällesforskningen vid Marie Cederschiöld högskola har sedan starten varit flervetenskaplig; här finns kompetens inom såväl samhällsvetenskap som humaniora, vilket gör att forskningen får ett ämnesdjup och en bredd. Forskarna kommer från vetenskaper som företagsekonomi, historia, idéhistoria, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, teologi och etik, något som speglar forskningsfältets komplexitet.

Marie Cederschiöld högskola har forskarutbildningsrättigheter inom området Människan i välfärdssamhället med fördjupningsämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället . Forskare vid centret undervisar på såväl master- som doktorandnivå, samt vid uppdragsutbildningar riktade till bland annat anställda i det civila samhället. Forskare vid civilsamhällescentrum når också ut till en bredare publik genom att delta i offentliga vetenskapliga samtal och debatter, samt hålla offentliga föredrag.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2022