Att läsa vetenskapliga artiklar

Den senaste forskningen hittar man ofta i artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vetenskapliga artiklar är som en egen genre, med ett eget språk och en specifik struktur. Här får du tips på hur du kan ta dig an att läsa en vetenskaplig artikel.

Under din utbildning kommer du stöta på artiklar och andra vetenskapliga texter i flera sammanhang. Att en tidskrift är vetenskaplig innebär att den är granskad. Detta kallas för peer review och betyder att artiklar granskas av ämneskunniga personer innan de publiceras för att garantera att artiklarna håller tillräcklig vetenskaplig kvalitet.

Vetenskapliga artiklar skrivs oftast på engelska. Det är för att forskare vill nå ut så långt det bara går med sin forskning. Ibland är en artikel också väldigt lång och det kan kännas svårt att veta hur man ska läsa den. Här kommer därför några tips för att underlätta när du läser vetenskapliga artiklar.

Hur läser man en vetenskaplig artikel?

En vanlig modell för hur vetenskapliga texter är uppbyggda är IMRaD. IMRaD är en förkortning av de engelska orden Introduction, Method, Results and Discussion. I en artikel ingår även delarna sammanfattning (abstract) och referenser. Du behöver inte läsa alla dessa delar i den ordning de kommer i artikeln.

Det är vanligt att forskare använder sig av IMRaD-modellens delrubriker, men det händer också att de väljer egna rubriker. Texten i sig har däremot samma eller liknande uppbyggnad.

Om du snabbt vill få en uppfattning om vad en artikel handlar om kan du börja med att titta på artikelns titel, sammanfattning och nyckelord (keywords). Om artikeln har bilder kan du även titta på dem och läsa bildtexterna som hör till dem. Om artikeln verkar relevant för dig kan du fortsätta genom att läsa artikelns introduktion och diskussion. Introduktionen ger en bakgrund till forskningen och presenterar frågeställningarna. I diskussionsdelen diskuterar författarna vad man har nått fram till och sätter in studiens resultat i ett större sammanhang. Om artikeln fortfarande verkar vara relevant för dig kan du gå vidare och läsa resultat och metod. I resultatdelen presenteras studiens resultat. I metoddelen redovisas forskningsprocessen så att den ska kunna genomföras igen av andra.

Var källkritisk när du läser en text. Gör alltid en bedömning av innehållet och om de slutsatser som dras är korrekta och bygger på tillförlitliga fakta. Detta gäller särskilt när du använder dig av andras forskningsresultat när du skriver en egen text, t.ex. en uppsats. Det är ditt ansvar att se till att informationen du inhämtar kommer från tillförlitliga källor.

Här kan du se bibliotekets film om källkritik

Att läsa vetenskapliga texter på engelska

I artikelns sammanfattning och introduktion kommer du stöta på artikelns viktigaste facktermer. Facktermer är sådana ord som används inom ett visst ämnesområde, det vill säga ord som är väldigt specifika. Slå upp de ord i artikelns sammanfattning och introduktion som du inte förstår, eftersom de troligtvis kommer återkomma senare i artikeln.

Om du stöter på enstaka ord som du inte förstår när du läser resten av artikeln kan det vara bra att markera dessa men att ändå fortsätta läsa. Ofta förstår man av sammanhanget längre fram vad ordet betyder. Det är bättre för läsförståelsen att inte avbryta sig själv för ofta och slå upp ord. Ta till exempel en stund efter varje avslutad del (hela eller en del av metod eller resultat till exempel) och gör en lista över de ord du har kollat upp.

Det kan vara lättare att förstå en text om du får den uppläst. Alla studenter på högskolan har tillgång till Claroread plus som är ett program som bland annat kan läsa upp en text. Läs mer på studentwebben.

Några filmer och lästips

I filmen Vetenskaplig artikel (4:35 min) kan du lära dig mer om vad en vetenskaplig artikel är. Filmen är producerad av Linnéuniversitetet, CC-BY.

I filmen "Så läser du en vetenskaplig artikel" (3:57 min) presenteras IMRaD. Filmen är gjord av Margareta Melén, Högskolan Väst, CC-BY.

Förlaget Elsevier har publicerat några tips (på engelska) på hur du kan bli bättre på att läsa och förstå en vetenskaplig artikel.

Boktips från biblioteket

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2023