Specialist­sjuksköterska inriktning palliativ vård

För att säkra hög kvalitet, med forskningsanknytning och klinisk relevans som svarar an mot samhällets framtida behov, har Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet högskola utvecklat ett gemensamt specialistsjuksköterskeprogram med inriktning palliativ vård. Utbildningen ges i samverkan vid båda lärosätena, och är i huvudsak webbaserad.

Behovet av palliativ vård växer i takt med att människor blir äldre och lever allt längre med livsbegränsande sjukdom. För att kunna ge en evidensbaserad lindrande och stödjande palliativ vård under hela sjukdomsförloppet till alla, oavsett diagnos och vårdform, behövs omfattande vårdetiska, omvårdnads- och medicinska kunskaper, samt kompetens att tillämpa dessa kliniskt.

I specialistsjuksköterskans kompetens ingår också kunskap i att leda och utveckla palliativ vård utifrån tillgänglig evidens, interprofessionellt teamarbete och god kommunikationsförmåga. Som student i specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, blir du antagen till båda lärosätena och undervisningen bedrivs gemensamt av våra lärare vid båda lärosätena. Efter avslutad examen får också du ett examensbevis undertecknat av båda lärosätena.

Pedagogik och undervisningsformer
Programmet bedrivs på halvfart och utbildningens webbaserade utformning ger god möjlighet att kombinera studierna med arbete. Lärandet är målstyrt där målen preciserar vad du som student förväntas kunna efter genomförd utbildning. Innehåll och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål. Den pedagogiska grundhållningen utgår från ett studentaktiverande synsätt.
Det innebär att du som student är huvudperson och tar ett eget ansvar för ditt lärande och för att utveckla fördjupad kunskap genom att arbeta individuellt och i grupp utifrån aktuella problemställningar, realistiska vårdsituationer samt aktuell litteratur.

Den webbaserade undervisningen genomför du i dialog med andra studenter och lärare och med vissa obligatoriska campusmoment, varav vissa kommer att genomföras på campus (2-5 dagar/under hela utbildningen). Verksamhetsintegrerat lärande, inklusive verksamhetsförlagd utbildning, samt lärandeaktiviteter innefattande studieuppgifter, seminarier, samt föreläsningar och examinationer ingår. VFU omfattande 4 dagar i kurs 3 och 4 dagar i kurs 6 ingår som obligatoriskt moment i utbildningen. VFU kan behöva göras som heltidsstudier, d.v.s. 4 dagar i samma vecka.

Progression och professionell utveckling
De olika kursernas placering under de två åren innebär en successiv fördjupning och progression inom området och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forskningsanknytning. Examensordningens krav på minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för magisterexamen uppfylls.

KURSER I PROGRAMMET

Utbildningsprogrammet omfattar 60 högskolepoäng och följande kurser ingår i programmet:

 • Den palliativa vårdens etik och värdegrund 7,5 hp
 • Teorier, begrepp och förhållningssätt för att möta patienter och närståendes resurser och behov vid palliativ vård 7,5 hp
 • Att möta komplexa palliativa vårdbehov, teamarbete, kommunikation och ledarskap 15 hp
 • Vetenskaplig teori och vetenskaplig metod 7,5 hp
 • Självständigt arbete 15 hp
 • Leda och utveckla palliativ vård 7,5 hp

PROGRAMSTART OCH INTRODUKTIONSDAGAR

Obligatoriska introduktionsdagar genomförs digitalt.

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPSKRAV

För antagning till specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård krävs grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på avancerad nivå. Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet Högskola tillämpar föreskrifter om grundläggande behörighet som framgår av 7 kap., 28-30 §§ samt föreskrifter om särskild behörighet som framgår av 7 kap. 31 § i högskoleförordningen (1993:100).

Den sökande ska således uppfylla följande krav:

 • av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
 • sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp, kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap eller motsvarande
 • minst 6 månaders yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska

Särskild behörighet för antagning till kurser inom programmet framgår av respektive kursplan.

Urval
Följande urvalsgupper tillämpas:

 • 50% av platserna utifrån akademiska poäng
 • 50% av platserna utifrån yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska, uppdelat i två urvalsgrupper: upp till och med 36 månader (25%) och mer än 36 månader (25%) yrkeserfarenhet omräknat till heltid

Globala mål som utbildningen berör

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 60
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: HT24
Ort: Webbaserad distansutbildning/Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 februari 2024


Anette Alvariza, professor i palliativ vård, berättar:Möt några av våra studenter:


Specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård anordnas i samarbete med Sophiahemmet Högskola.

Ansök

Viktiga datum

Frågor om programmet?

Anders Widmark, studierektor

Carina Lundh-Hagelin, programansvarig
Tel: 076- 636 50 78

Charlotta Törmä, studiehandläggare
E-post: charlotta.torma@mchs.se

När du går Specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård krävs nedanstående förutsättningar för att du ska kunna studera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Har du ytterligare frågor kan du alltid kontakta någon av de programansvariga vid respektive lärosäte.

Datorvana

Du bör kunna surfa och leta information på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Du ska kunna koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor eller liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (tänk på att mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

En distansutbildning har hög grad av nätbaserad kommunikation där lärplattformen Canvas samt e-mötessystemet Zoom är naturliga delar i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras via nätet. Vid direktsända föreläsningar eller andra läraktiviteter ska deltagarna följa de anvisningar som ansvarig lärare ger om att t.ex. ha kameran på.

Ansökan och antagning

Du ansöker via Antagning.se. Där finns även information om förkunskaper och grundläggande behörighet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 november 2023