Specialist­sjuksköterska inriktning palliativ vård

För att säkra hög kvalitet, med forskningsanknytning och klinisk relevans som svarar an mot samhällets framtida behov, har Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet högskola utvecklat ett gemensamt specialistsjuksköterskeprogram med inriktning palliativ vård. Utbildningen ges i samverkan vid båda lärosätena, och är i huvudsak webbaserad.

Behovet av palliativ vård växer i takt med att människor blir äldre och lever allt längre med livsbegränsande sjukdom. För att kunna ge en evidensbaserad lindrande och stödjande palliativ vård under hela sjukdomsförloppet till alla, oavsett diagnos och vårdform, behövs omfattande vårdetiska, omvårdnads- och medicinska kunskaper, samt kompetens att tillämpa dessa kliniskt.

I specialistsjuksköterskans kompetens ingår också kunskap i att leda och utveckla palliativ vård utifrån tillgänglig evidens, interprofessionellt teamarbete och god kommunikationsförmåga. Som student i specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, blir du antagen till båda lärosätena och undervisningen bedrivs gemensamt av våra lärare vid båda lärosätena. Efter avslutad examen får också du ett examensbevis undertecknat av båda lärosätena.

Pedagogik och undervisningsformer


Programmet bedrivs på halvfart och utbildningens webbaserade utformning ger god möjlighet att kombinera studierna med arbete. Lärandet är målstyrt där målen preciserar vad du som student förväntas kunna efter genomförd utbildning. Innehåll och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål. Den pedagogiska grundhållningen utgår från ett studentaktiverande synsätt.
Det innebär att du som student är huvudperson och tar ett eget ansvar för ditt lärande och för att utveckla fördjupad kunskap genom att arbeta individuellt och i grupp utifrån aktuella problemställningar, realistiska vårdsituationer samt aktuell litteratur.

Den webbaserade undervisningen genomför du i dialog med andra studenter och lärare och med vissa obligatoriska campusmoment, varav vissa kommer att genomföras på campus (två till fem dagar/under hela utbildningen). Verksamhetsintegrerat lärande, inklusive verksamhetsförlagd utbildning, samt lärandeaktiviteter innefattande studieuppgifter, seminarier, samt föreläsningar och examinationer ingår. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattar fyra dagar i kurs 3 och fyra dagar i kurs 6. Dessa ingår som obligatoriskt moment i utbildningen. VFU kan behöva göras som heltidsstudier, det vill säga fyra dagar i samma vecka.

Progression och professionell utveckling

De olika kursernas placering under de två åren innebär en successiv fördjupning och progression inom området och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forskningsanknytning. Examensordningens krav på minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för magisterexamen uppfylls.

PROGRAMSTART OCH INTRODUKTIONSDAGAR

Obligatoriska introduktionsdagar genomförs digitalt.

Behörighet/Förkunskapskrav

För antagning till specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård krävs grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på avancerad nivå. Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet Högskola tillämpar föreskrifter om grundläggande behörighet som framgår av 7 kap., 28-30 §§ samt föreskrifter om särskild behörighet som framgår av 7 kap. 31 § i högskoleförordningen (1993:100).

Den sökande ska uppfylla följande krav:

 • av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
 • sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp, kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap eller motsvarande
 • minst 6 månaders yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska

Särskild behörighet för antagning till kurser inom programmet framgår av respektive kursplan.

Följande urvalsgupper tillämpas:

 • 50% av platserna utifrån akademiska poäng
 • 50% av platserna utifrån yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska, uppdelat i två urvalsgrupper: upp till och med 36 månader (25%) och mer än 36 månader (25%) yrkeserfarenhet omräknat till heltid

KURSER I PROGRAMMET

Utbildningsprogrammet omfattar 60 högskolepoäng och följande kurser ingår i programmet:

 • Den palliativa vårdens etik och värdegrund 7,5 hp
 • Teorier, begrepp och förhållningssätt för att möta patienter och närståendes resurser och behov vid palliativ vård 7,5 hp
 • Att möta komplexa palliativa vårdbehov, teamarbete, kommunikation och ledarskap 15 hp
 • Vetenskaplig teori och vetenskaplig metod 7,5 hp
 • Självständigt arbete 15 hp
 • Leda och utveckla palliativ vård 7,5 hp

Utbildningsplan


Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 60
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: HT24
Ort: Webbaserad distansutbildning/Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Öppen för sen ansökan tills vidare

Kontakt

Anders Widmark, studierektor

Carina Lundh-Hagelin, programansvarig
Tel: 076- 636 50 78

Charlotta Törmä, studiehandläggare
E-post: charlotta.torma@mchs.se

När du går programmet för specialistsjuksköterska med inriktning palliativ vård krävs nedanstående förutsättningar för att du ska kunna studera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och delta vid digitala examinationer. Har du ytterligare frågor kan du alltid kontakta den som är programansvarig vid din institution.

Rätt hård- och mjukvara för dina studier

Under studierna är det viktigt att din dator lever upp till nedanstående kriterier, eftersom den då har förutsättningar att komma åt de program du behöver, till exempel vid examinationer och när du ska nyttja bibliotekets databaser. OBS! Chromebooks fungerar inte med högskolans digitala examinationsverktyg.

Datortyp som rekommenderas är bärbar dator med möjlighet att koppla in extern skärm (HDMI), inte surfplatta.

 • Internminne: Helst 8GB eller mer, men 4GB fungerar.
 • Hårddisk: Inget specifikt krav, men 128 GB eller större rekommenderas.
 • Operativsystem: Windows 10 eller senare, Mac OS 10.15 (Catalina) eller senare

Digital närvaro i utbildningen

En distansutbildning innefattar nätbaserad kommunikation där lärplattformen Canvas och e-mötessystemet Zoom är naturliga delar i utbildningen. Vanligtvis genomförs nätbaserade möten, med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras via nätet. Vid direktsända föreläsningar och andra läraktiviteter ska deltagarna följa de anvisningar som ansvarig lärare ger om att till exempel ha kameran på.

Ansökan och antagning

Du ansöker via Antagning.se. Där finns även information om förkunskaper och grundläggande behörighet

Samarbete Specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård anordnas i samarbete med Sophiahemmet Högskola.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2024