Socionom­programmet

Som socionom ger du hjälp och stöd för att åstadkomma förändring för människor i svåra livssituationer. Under utbildningen får du kunskap om hur sociala problem uppkommer, vilka konsekvenser de får och hur du kan bidra till att lösa dem på individ-, grupp- och samhällsnivå.

EN ÖVERSIKT ÖVER VÅR SOCIONOMUTBILDNING

En röd tråd genom vår socionomutbildning är att du ska få så många verktyg som möjligt för att kunna bemöta människor på ett professionellt sätt. Utbildningen är förankrad i den senaste forskningen inom socialt arbete och den forskning i socialt arbete som bedrivs vid institutionen. Under utbildningen behandlas också socialt arbete ur ett internationellt, globalt perspektiv och det finns möjligheter till studier och praktik utomlands.

Huvudområde

Socionomprogrammet bygger på ämnet socialt arbete som kunskapsområde och är en bred yrkesutbildning. Utbildningen ger dig kompetens att kunna arbeta professionellt med utredning, stöd, service, samordning och planering.

Utbildningsinnehåll och kursstruktur

Genom denna socionomutbildning får du kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att i en kommande yrkesroll kunna möta människor i svåra livssituationer och bidra till att förbättra deras omständigheter.

Kurser i socionomprogrammet:

  • Introduktion till socialt arbete
  • Perspektiv på socialt arbete
  • Välfärdsrättsliga verktyg i socialt arbete
  • Perspektiv på sociala problem och metoder
  • Det sociala arbetets praktiska tillämpning
  • Socialt arbete och kunskapsutveckling
  • Professionellt socialt arbete

Socionomutbildning Stockholm

Socionomutbildningen bedrivs i huvudsak på Södermalm i Stockholm. Det förekommer digitala undervisningsmoment som görs på distans, men merparten av undervisningen bedrivs på campus. I utbildningen varvar vi föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella uppgifter. Vi har också gästföreläsare från olika verksamhetsområden och som student får du även göra studiebesök inom olika delar av socialt arbete. Den femte terminen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vi har samarbete med kommunala verksamheter i Stockholms län, Region Stockholm samt ett stort antal privata och ideella aktörer som tar emot våra studenter.

VARFÖR VÄLJA VÅRT SOCIONOMPROGRAM?

Aktuell och relevant kunskap

Vi sätter studenternas lärande i fokus där vi erbjuder stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och reflektion tillsammans med erfarna lärare, forskare och yrkesverksamma socialarbetare. Våra lärare har gedigen erfarenhet av undervisning och många är också verksamma inom institutionens forskningsprogram. Det gör att vårt socionomprogram bygger på aktuell och relevant kunskap.

ATT STUDERA TILL SOCIONOM

Undervisning

I utbildningen varvas teori med fältanknutna, färdighetstränande moment och personlig professionell utveckling under alla dina kurser. Du kommer att kontinuerligt utveckla din yrkesidentitet i moment bestående av samtalsövningar, rollspel, etisk reflektion och värderingsövningar. Utbildningen bedrivs huvudsakligen på campus Ersta, men webbaserade moment förekommer.

Lokaler

Utbildningen vid Marie Cederschiöld högskola är vackert belägen på Stigbergets höjd på Södermalm med en fantastisk utsikt över hela Stockholm. Högskolan ligger ett stenkast från Slussen, och det är enkelt att ta sig hit oavsett resväg. Våra utbildningslokaler har ett kulturhistoriskt värde och många av dem är idag nyrenoverade.

Utbildningsplan och kursplaner


Praktik

VFU socionomprogrammet

Under utbildningen förekommer Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under 16 veckor på termin 5.

EXAMEN

När du är färdig med utbildningen har du en kandidatexamen i socialt arbete och en socionomexamen. Vi uppmärksammar alla nyexaminerade studenter vid en årlig examenshögtid med diplomutdelning.

EFTER UTBILDNINGEN

Var kan du arbeta?

Som socionom kan du arbeta inom en rad olika verksamheter inom den kommunala socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården eller ideell sektor.

Vad kan du arbeta med?

Många av våra studenter arbetar efter sin examen inom den kommunala socialtjänsten, antingen som myndighetsutövande socialsekreterare eller inom öppenvården. Andra får anställning som kuratorer inom skolan eller hälso- och sjukvården. Det finns också många socionomer som arbetar inom ideell sektor, som exempelvis på kvinnojourer, Stadsmissionen och Frälsningsarmén.

Vidareutbildning

Efter socionomexamen går det att fortsätta studera på magister- och masternivå. Vid Marie Cederschiöld högskola har vi ett magisterprogram med inriktning mot våld i nära relationer och ett magisterprogram för hälso- och sjukvårdskuratorer. Det finns många olika inriktningar på avancerad nivå vid landets lärosäten för de som vill fördjupa sina kunskaper och specialisera sig efter socionomexamen.

Arbetsmarknadsprognos

Det är stor efterfrågan på socionomer idag från såväl offentliga som privata verksamheter och arbetsgivare, och inom olika organisationer i det civila samhället.

Behörighet/Förkunskapskrav

För antagning till socionomprogrammet 210 hp krävs Grundläggande behörighet + Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Till socionomutbildningen antas även ett antal studenter via alternativt urval, där intervjun är den sista delen. Förkunskapskraven ovan gäller även alternativt urval. Mer om det och hur det går till kan du läsa nedan under "Sök via alternativt urval/intervjukvot."

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till den grundläggande behörigheten kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Ansökan om reell kompetens görs via antagningsservice på UHR. Blankett hittar du här. För mer info se UHR.
Ansökan om reell kompetens måste även kompletteras med Intresseanmälan och deltagandet i Alternativa urvalet processen märkt ”Att söka via Alternativt urval/Intervjukvot” här nedan på hemsidan. Besked om antagning förmedlas av UHR/Antagning.se.


Till ansökan bifogas:
Vidimerade kopior av betyg och intyg beträffande
a) teoretisk utbildning
b) sökande med funktionsnedsättning som kräver särskild anordning för utbildningen ska tillsammans med ansökan också bifoga läkarintyg som styrker nämnda funktionsnedsättning.

Alternativt urval innebär att vi bedömer andra kvalifikationer och kompetenser som inte kan läsas av i betyg och högskoleprov, till exempel relevanta studier, arbetslivserfarenhet eller frivilligt engagemang i socialt arbete.

För frågor om din ansökan, vänd dig till alternativturval@mchs.se

Läs mer och anmäl dig här.

Vanliga frågor om socionomutbildningen


Hur många blir antagna till socionomprogrammet?

Antagningen till socionomprogrammet omfattar 90 studenter varje hösttermin.

Hur lång är utbildningen?

3,5 år, studierna bedrivs på helfart.

Var ges utbildningen?

Socionomprogrammet håller till vid campus Ersta, på Stigbergsgatan 30 i Stockholm.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Fredliga och inkluderande samhällen

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 210
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 100 %
Utbildningsstart: HT24
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 mars 2024
Sista ansökningsdag: 15 april 2024

Viktiga datum

15 apr
Sista ansökningsdag för hösttermin 2024

Kontakt

Veronica Ekström, studierektor
Telefon: 076-636 51 32

Björn Åkerblom, studiehandläggare
Tel: 072-396 79 96

Övriga frågor kontakta handläggarna på
Utbildningsstöd

När du går socionomprogrammet krävs nedanstående förutsättningar för att du ska kunna studera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och delta vid digitala examinationer. Har du ytterligare frågor kan du alltid kontakta den som är programansvarig vid din institution.

Rätt hård- och mjukvara för dina studier

Under studierna är det viktigt att din dator lever upp till nedanstående kriterier, eftersom den då har förutsättningar att komma åt de program du behöver, till exempel vid examinationer och när du ska nyttja bibliotekets databaser. OBS! Chromebooks fungerar inte med högskolans digitala examinationsverktyg.

Datortyp som rekommenderas är bärbar dator med möjlighet att koppla in extern skärm (HDMI), inte surfplatta.

  • Internminne: Helst 8GB eller mer, men 4GB fungerar.
  • Hårddisk: Inget specifikt krav, men 128 GB eller större rekommenderas.
  • Operativsystem: Windows 10 eller senare, Mac OS 10.15 (Catalina) eller senare

Digital närvaro i utbildningen

Socionomutbildningen är i huvudsak campusförlagd, men lärplattformen itslearning samt e-mötessystemen Teams och Zoom är naturliga delar i utbildningen. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras via nätet. Vid direktsända föreläsningar eller andra läraktiviteter ska deltagarna följa de anvisningar som ansvarig lärare ger om att till exempel ha kameran på.

Ansökan och antagning

Du ansöker via Antagning.se. Där finns även information om förkunskaper och grundläggande behörighet

Gå på rundvandring på högskolans Campus Ersta.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2024