Socionomprogrammet

Som socionom ger du hjälp och stöd för att åstadkomma förändring för människor i svåra livssituationer. Under utbildningen får du kunskap om hur sociala problem uppkommer, vilka konsekvenser de får och hur du kan bidra till att lösa dem på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Socionomprogrammet är en bred yrkesutbildning och ger dig kompetens att kunna arbeta professionellt med utredning, stöd, service, samordning och planering. Det är stor efterfrågan på socionomer idag från såväl offentliga som privata verksamheter och arbetsgivare, och inom olika organisationer i det civila samhället.

Utbildningen är förankrad i den senaste forskningen inom socialt arbete och den forskning i socialt arbete och välfärdsrätt som bedrivs vid institutionen.

En röd tråd genom vår socionomutbildning är att du ska få så många verktyg som möjligt för att kunna bemöta människor på ett professionellt sätt. I utbildningen varvas teori med fältanknutna, färdighetstränande moment och personlig professionell utveckling under alla dina kurser. Du kommer att kontinuerligt utveckla din yrkesidentitet i moment bestående av samtalsövningar, rollspel, etisk reflektion och värderingsövningar.

Under utbildningen behandlas också socialt arbete ur ett internationellt, globalt perspektiv och det finns möjligheter till studier och praktik utomlands.

Från och med 2021 inrättas ett studiesocialt stöd för studerande vid socionomprogrammet. Syftet med den nya funktionen är att kunna erbjuda studenter stöd under studietiden, både på individ -och gruppnivå. Högskolan ser att det finns ett behov hos studenterna att ha en person de kan vända sig till för att få ett studiesocialt stöd direkt på högskolan. Kanske har studenten en svår livssituation som påverkar förmågan att studera, funderingar kring studieuppehåll eller andra utmaningar som kan göra det svårt att ta sig igenom studierna. Vi ser också att det finns ett behov av stöd för studenterna på gruppnivå, där svårigheter i samarbetet mellan studenter kan upplevas ohanterligt och där stöd av en utomstående person kan gynna processen i att hitta möjliga vägar fram i samarbetet.

Den som kommer att ha ansvar för det studiesociala stödet kommer att vara Elena Martinez-Conde, undervisande adjunkt och PPU-lärare vid högskolan. Hon kommer att ha möjlighet att träffa studenter, både enskilt och i grupp, för samtal och kan också fungera som en länk för studenter till vidare stödfunktioner inom eller utanför högskolan.

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPSKRAV

För antagning till socionomprogrammet 210 hp krävs Grundläggande behörighet +Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Till socionomprogrammet antas även ett antal studenter via alternativt urval, där intervjun är den sista delen. Förkunskapskraven ovan gäller även här. Mer om det och hur det går till kan du läsa under "Att söka via alternativt urval/intervjukvot.".

REELL KOMPETENS

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till den grundläggande behörigheten kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Ansökan om reell kompetens görs via antagningsservice på UHR. Blankett hittar du här. För mer info se UHR.
Ansökan om reell kompetens måste även kompletteras med Intresseanmälan och deltagandet i Alternativa urvalet processen märkt ”Att söka via Alternativt urval/Intervjukvot” här nedan på hemsidan. Besked om antagning förmedlas av UHR/Antagning.se.

ANDRA VILLKOR FÖR TILLTRÄDE TILL STUDIERNA

Till ansökan bifogas:
Vidimerade kopior av betyg och intyg beträffande
a) teoretisk utbildning
b) sökande med funktionsnedsättning som kräver särskild anordning för utbildningen ska tillsammans med ansökan också bifoga läkarintyg som styrker nämnda funktionsnedsättning.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU)

Under utbildningen förekommer Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under 16 veckor på termin 5. Läs mer om VFU här.

Till socionomprogrammet på Marie Cederschiöld högskola antas även ett antal studenter ur en särskild intervjukvot. Ett urval sökande kallas sedan till intervju efter att ha fyllt i en intresseanmälan. Förkunskapskrav ovan gäller även här.

Tre kriterier ska vara uppfyllda för att komma ifråga för intervju.

1. Sökande ska ha gjort en ansökan på Antagning.se, anmält sig på vårt program och prioriterat oss som nr 1 och enl instruktioner där laddat upp eller skickat in sina handlingar till
PostNord Strålfors AB, Att: Antagningsservice, R 312, 190 81 Rosersberg. UHR bedömer sedan sökandens formella behörighet.

2. En särskild intresseanmälan ska ha gjorts på högskolans hemsida senast den 19 april 2022. Länken till intresseanmälan är öppen på hemsidan under tiden 15 mars-19 april.

3. Sökande måste även genomfört ett särskilt utformat skriftligt prov till vilket kallelse går ut i vecka 16-17 via e-post. Provet genomförs under april-maj månad.

Ett urval av dem som uppfyllt de första två kriterierna och genomfört provet kommer sedan under vecka 21-22 att kallas via e-post till intervju. Intervjuer genomförs enbart under vecka 24. Eventuell komplettering av betyg och intyg måste ha skett senast till den 21 juni för att sökanden ska betraktas som behörig.

Tänk på att du prioriterar rätt när du gör din anmälan på antagning.se, för att undvika att bli struken i antagningsprocessen.

OBS! Intresseanmälan sänds till högskolan men kompletteringar, betyg, intyg och meriter sänds till PostNord Strålfors AB, Att: Antagningsservice, R 312, 190 81 Rosersberg.

Ansökan om reell kompetens måste även kompletteras med Intresseanmälan märkt ”Alternativt urval” här på hemsidan. Besked om antagning förmedlas av UHR.

Om du får status Antagen efter urval från UHR, glöm inte att tacka ja för att behålla din plats. Det gör du på dina sidor på Antagning.se.

För mer information om ansökan, ansökningsprocessen, betyg, behörighet och reell kompetens samt utländsk förutbildning hittar du på https://www.antagning.se/sv/.


Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Fredliga och inkluderande samhällen

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 210
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 100 %
Utbildningsstart: HT23
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 mars 2023
Sista ansökningsdag: 15 april 2023

Viktiga datum

15 apr
Sista ansökningsdag för hösttermin 2023

Kontakt

Veronica Ekström, studierektor
Telefon: 076-636 51 32

Björn Åkerblom, studiehandläggare
Tel: 072-396 79 96

Övriga frågor kontakta handläggarna på
Utbildningsstöd

Ansökan och antagning

Du ansöker via Antagning.se. Där finns även information om förkunskaper och grundläggande behörighet

Gå på rundvandring på högskolans Campus Ersta.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 december 2022