Kandidatprogram i teologi

Vilken betydelse har religion och livsåskådning för människors sökande efter värden i livet? Vilket språk och vilka tankemöjligheter erbjuder de religiösa traditionerna den som har, eller söker, en religiös erfarenhet? Finns det något kunskapsanspråk i utsagan ”jag tror på gud”? Religionen handlar om mänskliga uttryck för frågor om livet, döden och den yttersta meningen – där teologin hjälper oss att tolka, beskriva och försöka förstå.

Religion är också ett fenomen i samhället som angår välfärdsfrågor, politik och mänskliga rättigheter – religion är också ofta ett fokus i konflikter. Kunskap om religion är idag viktig för många yrkesutövare, som journalister, politiker, personal i vård, skola och omsorg och annan offentlig verksamhet.

Vid Marie Cederschiöld högskola kan du studera teologi för högskole- eller kandidatexamen. Utbildningen ges på helfart men det är också möjligt att genomföra utbildningen i annan studietakt.

Kandidatprogrammet i teologi riktar sig till alla som är intresserade men utgör också en del av prästers och religionslärares yrkesutbildning. Utbildningen inleds med en grundkurs i teologi, 30 hp, bestående av två delkurser som tillsammans presenterar teologins fem delområden religionshistoria, religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, praktisk teologi (tidigare kyrkovetenskap) och systematisk teologi. Efter grundkursen fortsätter utbildningen med påbyggnads- och fördjupningskurser inom nämnda delområden. För det avslutande självständiga arbetet (examensarbetet) väljer studenten delområde för egen fördjupning.

Kandidatexamen i teologi, 180 hp*:

  • Grundkurs i teologi, 30 hp**
  • Påbyggnads- och fördjupningskurser i teologi om sammanlagt minst 105 hp.
  • Valfria kurser om 30 hp i teologi eller annat huvudområde
  • Examensarbete inom huvudområdet teologi med vald inriktning, 15 hp.

*Det är också möjligt att erhålla högskoleexamen i teologi, 120 hp.

**Grundkurs i teologi erbjuds på höstterminer enbart och består av två delar om 15 hp vardera. Den inledande Grundkurs teologi del 1,15 hp innefattar praktisk teologi, bibelvetenskap och systematisk teologi och ger behörighet att antas till påbyggnadskurser i samma delområden. Grundkurs teologi del 2, 15 hp innefattar religionsbeteendevetenskap och religionshistoria och kan antingen läsas parallellt med Grundkurs teologi del 1, 15 hp (för heltidsstudier), eller efter det att Grundkurs teologi del 1, 15 hp är genomförd dvs. nästkommande hösttermin. För fortsatta studier i religionsbeteendevetenskap och religionshistoria fordras genomförd Grundkurs teologi, 30 hp i sin helhet.

Programmet ges på helfart. Kurserna i programmet ges i normalfall på halvfart, kvällstid. Den som är antagen till programmet och önskar studera i långsammare takt väljer färre kurser.

Utbildningen har stöd genom digital lärplattform. Undervisningen bedrivs på varierande sätt och såväl campusförlagd som digital undervisning förekommer. Digital undervisning kan vara utformad både som hybrid, schemalagd on-lineundervisning och genom i förväg inspelade föreläsningar. Vissa kurser går att följa helt digitalt med undantag för salsexaminationer, som alltid genomförs på plats. Undervisningsformer för aktuella kurser inför HT24 framgår av kursbeskrivningarna här på hemsidan.

Kandidatprogrammet i teologi berättigar till studiemedel.

Information om de olika kurserna inklusive detaljschema, undervisnings- och examinationsformer finns tillgänglig senast tre veckor före kursstart.

Kursval inför HT 2024

Ansökan till Kandidatprogrammet i teologi öppnar på antagning.se den 15 mars, med sista ansökningsdag den 15 april.

Du som redan är antagen till programmet anmäler dig via webbformulär. Anmälan är öppen från 15 april till 15 maj. Besked lämnas innan midsommar. Utbildningen förändras inför HT24 och det innebär bland annat att den gamla baskursen i teologi, 60 hp ersätts av en grundkurs i teologi, 30 hp. Du som inte är klar med hela baskursen kommer att kontaktas under april månad med förslag om fortsättning.

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPSKRAV

För antagning till studier i teologi krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Mer information om grundläggande behörighet till högskolestudier finns på mchs.se/utbildning/ansokan-och-behorighet.

DELKURSER HT 2022

DK1 Världsreligionerna som samhälleliga fenomen, 7,5 hp

Delkurs 1 går på onsdagar

Huvudlärare: Hedda Jansson

För behörighetskrav, se kursplan

Kursen ger en översiktlig genomgång av gudsuppfattning, ritual, världsbild och människosyn i de stora världsreligionerna. Religiösa urkunder presenteras. I kursen diskuteras också historiska, politiska och genusrelaterade frågor i anslutning till religionerna, samt deras roll i det moderna samhället.

Kursplan , 337 kB. Schema , 444 kB.

DK2 Nyfikenhetens redskap, 7,5 hp

Delkurs 2 kurs går på onsdagar

Huvudlärare: Mats J Hansson

För behörighetskrav, se kursplan

Kursen presenterar centrala frågor inom människosyn, etik och livsåskådning. Livsåskådningar behandlas i ett existentiellt perspektiv (Filosofins tröst), samt genom en nyutgiven essäsamling om livets mening (Livets mening. Frågan och svaren). Etikämnet, som upptar merparten av kursen, behandlas både tematiskt (Andersen) och historiskt (MacIntyre).

Kursen kan läsas på campus eller som distanskurs med schemalagd närvaro on-line (Teams). Föreläsningarna spelas inte in. Salsskrivning på campus gäller också för distansstudenter.

Kursplan , 502 kB. Schema , 143 kB.

DK3 Psykologiska och sociala perspektiv på religion, 15 hp

Delkurs 3 går på måndagar

Huvudlärare: Linnea Lundgren

För behörighetskrav, se kursplan

Kursen ger en introduktion till religionsbeteendevetenskapens ämnen religionssociologi och religionspsykologi. Under kursen diskuteras centrala teorier och begrepp inom de båda ämnena. Kursen tar också upp centrala metoder som används för att studera religioners roll för grupper, individer och samhällen. Vidare diskuteras religiösa förändringsprocesser samt den religiösa tron och dess relation till grundläggande mänskliga behov och psykisk hälsa. Slutligen diskuteras religionens plats i det moderna samhället

Kursplan , 336 kB. Schema , 469 kB.

PÅBYGGNADSKURSER HT 2022

Bibelvetenskap Gamla testamentets exegetik – språklig alternativ icke språklig inriktning 15 hp

Kursen går på onsdagar

Huvudlärare: Camilla von Heijne

För behörighetskrav, se kursplan

Gamla testamentet/Hebreiska Bibeln ligger som bakgrund till de tre Abrahamitiska världsreligionerna, judendom, kristendom och islam, och har spelat en avgörande roll för den västerländska kulturen. Skriftsamlingen är skriven på forntida hebreiska, ett semitiskt språk från en kultur fjärran från oss i både tid och rum. Kursen kan läsas med eller utan studier i bibelhebreiska, men för att fullt ut förstå Gamla testamentets tankevärld är originalspråket en nyckel. För båda kursalternativen ingår därför en introduktion i språket i relation till bibelöversättningens tolkningsproblematik Vidare studeras gemensamt gammaltestamentlig teologi, metoder och tidshistoria. Studenten som läser icke-språklig inriktning fördjupar sig sedan vidare genom litteraturstudier och presenterar en självständig texttolkning i form av ett PM. Studenten som väljer språklig inriktning lär sig grunderna i bibelhebreiska och får därmed möjlighet att möta Gamla testamentet på sitt originalspråk. Särskilt fokus ägnas under kursen ett urval texter ur Genesis och Exodus.

Kursplan: Inkl hebreiska , 203 kB. Kursplan: Exkl hebreiska , 208 kB. Schema , 444 kB.

Svenska kyrkans tro och liv, 15 hp

Kursen går torsdagar

Huvudlärare: Elisabeth Christiansson

För behörighetskrav, se kursplan

I kursen studeras Svenska kyrkans bekännelse, regelverk och praxis. Särskild tonvikt läggs vid ekumenik liksom Svenska kyrkans roll i det samtida samhället.

Formen för distansstudier inom kursen är schemalagd on-lineundervisning.

Kursplan , 334 kB. Schema , 439 kB.

FÖRDJUPNINGSKURSER HT 2022

Teologisk etik, 15 hp

Kursen går på tisdagar

Huvudlärare: Mats J Hansson

För behörighetskrav, se kursplan

Kursen fördjupar frågor om etikens förhållande till livsåskådning och kristen teologi. Olika utformningar av kristen etik studeras och jämförs med bland annat humanistisk etik. I kursen diskuteras också frågan hur moraliska omdömen kan rättfärdigas, vad som utmärker en rätt handling och huruvida etiska värden kan försvaras oberoende av religionen.

Kursen kan läsas på campus eller som distanskurs med schemalagd närvaro on-line (Teams). Föreläsningarna spelas inte in. Salsskrivning på campus gäller också för distansstudenter.

Kursplan , 157 kB.   Schema , 440 kB.

UPPSATS HT 2022

C-uppsats, 15 hp

I kursen utarbetas under handledning en uppsats om 15 hp (ca 10 studieveckor) som utgör examensarbete inom teologie kandidatexamen. Uppsatsen försvaras muntligt inför utsedd opponent.

För behörighetskrav, se kursplan

Kursplan , 159 kB.

KURSUTBUD VT 2023

Nedan följer kursutbudet för vårens kurser inom kandidatprogrammet i teologi. Kursplaner och scheman kommer att finnas tillgänglig via hemsidan inom kort. Sista anmälningsdag för att anmäla intresse för att läsa vårens kurser har flyttats fram till den 8 januari 2023. För frågor kontakta utbildningsstod@mchs.se

BASKURS I TEOLOGI - DELKURSER VT 2023

Delkurs 4 Bibelns texter och världsbild, 15 hp

Delkurs 4 går på tisdagar och torsdagar, Schema , 86 kB.

Huvudlärare: Camilla von Heijne

För behörighetskrav, se kursplan , 567 kB.

Kursen behandlar framväxten av Gamla och Nya testamentets texter och deras bakgrund i Israels och urkristendomens historia. Översiktligt belyses olika gudsuppfattning och människosyn i ett urval texter. Studenten introduceras till olika tolkningsmetoder och får i interpretationsuppgifter tillämpa dessa praktiskt.

Delkurs 5 Teologi och socialetik, 7,5 hp (TKG16X)

Delkurs 5 går på onsdagar, Schema , 67 kB.

Huvudlärare: Mats J Hansson

För behörighetskrav, se kursplan , 518 kB.

Kursen presenterar bärande tankar i kristen troslära. I kursen diskuteras den kristna trons förhållande till aktuella livsfrågor, moraluppfattningar och människosyn, liksom olika modeller för kyrkans sociala engagemang.

Delkurs 6 Kyrka och samhälle i historisk belysning, 7,5 hp (TKGG22)

Delkurs 6 går på måndagar, Schema , 58 kB.

Huvudlärare: Elisabeth Christiansson

För behörighetskrav, se kursplan , 761 kB.

Kursen ger en översikt över kristendomens historia med särskilt fokus på samspelet mellan andlig och världslig makt.

PÅBYGGNADSKURSER VT 2023

Världsreligionerna i det civila samhället, 15 hp (TG0036) 

Kursen går på tisdagar, Schema , 100 kB.

Huvudlärare Hedda Jansson

För behörighetskrav, se kursplan , 476 kB.

Denna kurs ger en presentation av fyra av världsreligionerna, islam, judendom, hinduism och buddhism och deras historia och verksamhet inom det civila samhället under det senaste 100 åren i Sverige. Kursen ger en introduktion till teoribildning kring civilsamhället, samt religionsteologisk bakgrund till de religiösa samfundens ideella och sociala engagemang. Kursen lägger särskilt fokus på dagsaktuella exempel på samfundsöverskridande sociala och ideella projekt som initierats och bedrivs i Sverige.

Vetenskapsteori och forskningsmetod, 7,5 hp (TG0003)

Kursen går på måndagar, Schema , 96 kB.

Huvudlärare: Linnea Lundgren

För behörighetskrav, se kursplan , 297 kB.

I kursen som är obligatorisk för den som ska skriva kandidatuppsats/examensarbete diskuteras frågor som är relevanta för uppsatsskrivande, såsom hur man skriver en vetenskaplig text, formulerar en forskningsfråga samt väljer relevant metod och teori. Kursen ger en orientering i grundläggande vetenskapsteori, metodik och forskningsetik. Studenten förväntas delta aktivt i olika övningar, uppgifter och seminarier.

Religion och sekularisering i det moderna samhället, 15 hp (TKGG43)

Kursen går på måndagar, Schema , 91 kB.

Huvudlärare: Linnea Lundgren

För behörighetskrav, se kursplan , 299 kB.

I kursen studeras religiösa och sociala förändringsprocesser i ett svenskt och globalt perspektiv. Utifrån religionssociologiska teorier, problematiseras och analyseras sambandet mellan modernitet, globalisering och religiös förändring. Vilken betydelse religionen har för moderna värden som tolerans och mänskliga rättigheter kommer också diskuteras under kursen gång.

FÖRDJUPNINGSKURSER VT 2023

Den hebreiska bibeln i judiskt perspektiv-Introduktion till judisk bibeltolkning, 15 hp

Kursen går på onsdagar, Schema , 144 kB.

Huvudlärare: Camilla von Heijne

För behörighetskrav, se kursplan , 484 kB. (icke-språklig inriktning) samt kursplan , 597 kB. (språklig inriktning)

Kursen ger en orientering i den judiska bibeltolkningens historia, metoder och litteratur. Häri ingår kännedom om den rabbinska litteraturen och tolkningsmetoderna, men även andra exempel på judisk exeges. Kursen är en introduktion in i Talmuds och Midrash fascinerande värld och kan läsas i två kursalternativ, med eller utan studier i hebreiska som fördjupningskurs inom bibelvetenskap, Gamla testamentets exegetik alternativt inom religionshistoria med fokus på den judiska tolkningstraditionen.

Luthers värld, 15 hp (TG0035)

Kursen går på torsdagar, Schema , 91 kB.

Huvudlärare: Mats J Hansson
Elisabeth Christiansson

För behörighetskrav, se kursplan , 280 kB.

Kursen fördjupar frågor om den lutherska reformationens innehåll och utveckling med utgångspunkt i Martin Luthers eget författarskap. Luthers teologiska position belyses i sitt historiska sammanhang, och olika för Luther centrala frågor såsom gudsbild, människosyn, kyrkouppfattning och soteriologi, jämförs med samtida protestantiska och romersk-katolska uppfattningar.

UPPSATSER VT 2023

Kandidatuppsats, 15 hp

För behörighetskrav, se kursplan , 159 kB.

I kursen utarbetas under handledning en uppsats om 15 hp (ca 10 studieveckor) som utgör examensarbete inom kandidatexamen i teologi. Uppsatsen försvaras muntligt inför utsedd opponent.


Nedan presenteras kursutbudet för höstens kurser inom kandidatprogrammet i teologi. Kursplaner kommer att finnas tillgängliga via hemsidan inom kort.

BASKURS I TEOLOGI: DELKURSER HT 2023

Dk 1 Världsreligionerna som samhälleliga fenomen, 7,5 hp

Kursen, i religionshistoria, ingår som delkurs i Baskurs i teologi. Kursen ger en översiktlig genomgång av gudsuppfattning, ritual, världsbild och människosyn i de stora världsreligionerna. Religiösa urkunder presenteras. I kursen diskuteras också historiska, politiska och genusrelaterade frågor i anslutning till religionerna, samt deras roll i det moderna samhället.

Undervisningsform: Kursens föreläsningar, som spelas in, kan följas på campus eller digitalt. Seminarier fullgörs genom deltagande på campus eller genom skriftliga seminarieuppgifter i lärplattformen. Avslutande salsskrivning sker för samtliga kursdeltagare på campus.

Kursplan , 470 kB. Schema , 143 kB..

Huvudlärare: Fredrik Santell

Dk 2 Nyfikenhetens redskap, 7,5 hp

Kursen, i systematisk teologi, ingår som delkurs i Baskurs i teologi. I kursen diskuteras frågor om etik och livsåskådning. Det senare ämnet belyses främst ur ett existentiellt livsfrågeperspektiv, och inkluderar människosynsfrågor samt en analys av begreppet livets mening. Etikämnet behandlas både tematiskt och historiskt och fokuserar på humanetik (teologisk etik behandlas i delkurs 5). Utrymme ges under kursen för en övergripande presentation av teologi som akademiskt ämne.

Undervisningsform: Kursen kan följas på campus eller digitalt med schemalagd närvaro online (Teams). Föreläsningarna spelas inte in. Samtliga kursdeltagare avslutar kursen med en salsskrivning på campus.

Kursen går på tisdagar. Kursplan , 220 kB. Schema , 142 kB..

Huvudlärare: Mats J Hansson

Dk 3 Psykologiska och sociala perspektiv på religion, 15 hp

Kursen ingår i Baskurs i teologi och ger en introduktion till religionsbeteendevetenskapens ämnen religionssociologi och religionspsykologi. Under kursen diskuteras centrala teorier och begrepp inom de båda ämnena. Kursen tar också upp centrala metoder som används för att studera religioners roll för grupper, individer och samhällen. Vidare diskuteras religiösa förändringsprocesser samt den religiösa tron och dess relation till grundläggande mänskliga behov och psykisk hälsa. Slutligen diskuteras religionens plats i det moderna samhället.

Undervisningsform: Kursen kan följas på hybrid (dvs blandning av campusförlagd och digital undervisning) eller helt digitalt med schemalagd närvaro online (Teams). Föreläsningarna spelas inte in.

Kursplan , 469 kB. Schema , 122 kB..

Huvudlärare: Linnea Lundgren

PÅBYGGNADSKURSER HT 2023

Svenska kyrkans tro och liv, 15 hp

I kursen studeras Svenska kyrkans bekännelse, regelverk och praxis. Särskild tonvikt läggs vid ekumenik liksom Svenska kyrkans roll i det samtida samhället.

Undervisningsform: Kursen kan följas på campus eller digitalt med schemalagd närvaro online (Teams). Föreläsningarna spelas inte in. Samtliga kursdeltagare avslutar kursen med en salsskrivning på campus.

Kursen går på måndagar. Kursplan , 468 kB.. Schema , 142 kB..

Kursansvarig: Elisabeth Christiansson Drake

Nya testamentet 1, språklig kurs, 15 hp

Kursen är en nybörjarkurs i nytestamentlig grekiska. Målet är att studenten ska kunna läsa, förstå och tolka valda delar av Nya testamentet och annan tidig kristen grekisk litteratur. Kursen omfattar också reflektion över språkstudiets relevans för tolkning och teologi.

Undervisningsform: Kursen kan följas på campus eller digitalt med schemalagd närvaro online (Teams).

Examination sker genom två salsskrivningar: mittkursskrivning på glosor och formlära och slutskrivning med översättningsövning inklusive teologisk och grammatisk analys.

Kursen går på onsdagar med några undantag (måndagar). Kursplan , 298 kB.. Schema , 148 kB..

Huvudlärare: Camilla von Heijne

Tolerans, migration och teologi, 15 hp

Kursen är en påbyggnadskurs i systematisk teologi och inleds med en presentation av begreppet migration och dess historia i moderna västerländska demokratier. Därefter behandlas frågor om mångfald, integration och identitetspolitik. Toleransbegreppet ägnas en fördjupad analys. Främlings- och flyktingskap diskuteras i relation till teologiska dokument. Ett visst utrymme ges psykologiska och socialpsykologiska teorier om stereotyper och främlingskap.

Undervisningsform: Kursen ges endast digitalt med schemalagda föreläsningar i realtid över Teams. Föreläsningarna spelas inte in. Undantag från den digitala formen gäller för den avslutande salsskrivningen, som genomförs på campus.

Kursplan , 473 kB. Schema , 141 kB..

Huvudlärare: Mats J Hansson

FÖRDJUPNINGSKURSER HT 2023

Modern europeisk kyrkohistoria, 15 hp

I kursen studeras de europeiska kyrkornas utveckling från 1850-talet och framåt med särskilt fokus på deras roll i samhällsutvecklingen.

Undervisningsform: Kursen kan följas på campus eller digitalt med schemalagd närvaro online (Teams). Föreläsningarna spelas inte in. Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen.

Kursplan , 295 kB. Schema , 141 kB..

Kursansvarig: Elisabeth Christiansson Drake

Examensarbete teologi, valbart delområde, 15 hp

Under kursen skriver studenten, självständigt och med stöd av handledning, ett examensarbete i teologi (uppsats) om 15 hp. Studenten försvarar sin färdiga uppsats muntligt inför utsedd opponent, och opponerar på annan students examensarbete. Ett inledande kurstillfälle erbjuds alla kursdeltagare för genomgång av kommande arbete.

Det inledande kurstillfället äger rum på campus, med möjlighet till digital medverkan (hybrid).

Kursplan , 494 kB. Examensarbete , 129 kB.

Kursansvarig: Emilia Forssell

KURSUTBUD VT 2024

Nedan presenteras kursutbudet för vårens kurser inom kandidatprogrammet i teologi. Kursplaner och scheman kommer att göras tillgängliga via hemsidan senare.

BASKURS I TEOLOGI VT 2024

Dk4 Bibelns texter och världsbild, 15 hp

Bibelns texter och världsbild är en kurs på baskursnivå inom bibelvetenskap. Kursen behandlar framväxten av Gamla och Nya testamentets texter och deras bakgrund i Israels och urkristendomens historia. Översiktligt belyses olika gudsuppfattning och människosyn i ett urval texter. Studenten introduceras till olika tolkningsmetoder och får i interpretationsuppgifter tillämpa dessa praktiskt.

Kursen (föreläsningar och seminarier) ges på campus och/eller digitalt (via Teams i realtid enligt schema) enligt överenskommelse med lärare. Föreläsningarna spelas inte in. Kursen examineras genom skriftligt och muntligt PM-arbete, samt två salsskrivningar på campus (gäller samtliga kursdeltagare).

Schema , 79 kB.

Kursplan , 118 kB.

Huvudlärare: Camilla von Heijne

Dk5 Teologi och socialetik, 7,5 hp

Teologi och socialetik är en kurs på baskursnivå inom systematisk teologi. Kursen presenterar bärande tankar i kristen troslära. I kursen diskuteras den kristna trons förhållande till aktuella livsfrågor, moraluppfattningar och människosyn, liksom olika modeller för kyrkans sociala engagemang.

Kursen ges på campus och digitalt (via Teams i realtid enligt schema). Föreläsningarna spelas inte in. Vid obligatoriska, examinerande moment registreras närvaro online. Kursen examineras genom salsskrivning på campus (gäller samtliga kursdeltagare).

Schema , 81 kB.

Kursplan , 115 kB.

Huvudlärare: Mats J Hansson

Dk6 Kyrka och samhälle i historisk belysning, 7,5 hp

Kyrka och samhälle i historisk belysning är en kurs på baskursnivå inom kyrkovetenskap. Kursen ger en översikt över kristendomens historia med särskilt fokus på samspelet mellan andlig och världslig makt.

Kursen ges på campus och digitalt (via Teams i realtid enligt schema). Föreläsningarna spelas inte in. Vid obligatoriska, examinerande moment registreras närvaro online. Kursen examineras genom salsskrivning på campus (gäller samtliga kursdeltagare).

Schema , 75 kB.

Kursplan , 117 kB.

Huvudlärare: Elisabeth Christiansson

PÅBYGGNADSKURSER VT 2024

Teologiska klassiker 1, 15 hp

Teologiska klassiker 1 är en påbyggnadskurs inom systematisk teologi. Kursen tar upp Augustinus’ och Luthers teologi. Särskild uppmärksamhet ägnas deras särskilda historiska bakgrund. Utifrån några centrala primärkällor diskuteras de två teologernas teologi med särskild uppmärksamhet på verklighetsuppfattning, gudsbild, människosyn och soteriologi. Kursen ges delvis gemensamt med Teologiska klassiker 2.

Kursen ges endast digitalt (via Teams i realtid enligt schema). Föreläsningarna spelas inte in. Vid obligatoriska, examinerande moment registreras närvaro online. Kursen examineras genom salsskrivning på campus (gäller samtliga kursdeltagare).

Schema , 88 kB.

Kursplan , 115 kB.

Huvudlärare: Mats J. Hansson

Nya Testamentets exegetik (icke-språklig inriktning), 15 hp

Nya Testamentets exegetik (icke-språklig inriktning) är en påbyggnadskurs i bibelvetenskap. Målet är att studenten ska förvärva breddade och fördjupade kunskaper om ett urval centrala texter i Nya testamentet och öka sina färdigheter i att på ett hermeneutiskt medvetet sätt tolka dem med hjälp av bibelvetenskapliga metoder. Fokus är på evangelierna och Paulus brev. De valda texterna studeras i översättning. Kurslitteraturen omfattar också litteratur som på olika sätt belyser de valda texterna.

Kursen (föreläsningar och seminarier) ges på campus och/eller digitalt (via Teams i realtid enligt schema) enligt överenskommelse med lärare. Föreläsningarna spelas inte in. Kursen examineras genom skriftligt och muntligt PM-arbete, samt två salsskrivningar på campus (gäller samtliga kursdeltagare). Kursen ges delvis tillsammans med fördjupningskursen Nya testamentets exegetik 2 (språklig inriktning).

Schema , 95 kB.

Kursplan , 379 kB.

Huvudlärare: Camilla von Heijne

Vetenskapsteori och forskningsmetod, 7,5 hp

Vetenskapsteori och forskningsmetod är en påbyggnadskurs. I kursen som är obligatorisk för den som ska skriva kandidatexamensarbete i teologi diskuteras frågor som är relevanta för uppsatsskrivande, såsom hur man skriver en vetenskaplig text, formulerar en forskningsfråga samt väljer relevant metod och teori. Kursen ger en orientering i grundläggande vetenskapsteori, metodik och forskningsetik. Studenten förväntas delta aktivt i olika övningar, uppgifter och seminarier.

Kursen ges endast digitalt (via Teams i realtid enligt schema), med undantag för första tillfället som både ges på campus och digitalt. Föreläsningarna spelas inte in. Vid obligatoriska, examinerande moment registreras närvaro online. Kursen examineras genom hemexamination.

Schema , 73 kB.

Kursplan , 296 kB.

Huvudlärare: Linnea Lundgren

FÖRDJUPNINGSKURSER VT 2024

Rit och berättelse, 15 hp

Rit och berättelse är en fördjupningskurs i religionsbeteendevetenskap. Orientering ges om teoribildning med avseende på riter, myter och livsberättelser med särskilt fokus på innebörder och funktioner för samhälle, grupp och individ. Vidare uppmärksammas frågor som rör berättelsers, myters och riters relationer till religion.

Kursen ges endast digitalt (via Teams i realtid enligt schema), med undantag för första tillfället som både ges på campus och digitalt. Föreläsningarna spelas inte in. Vid obligatoriska, examinerande moment registreras närvaro online. Kursen examineras genom ett längre PM inom valt tema, samt salsskrivning på campus (gäller samtliga kursdeltagare).

Schema , 73 kB.

Kursplan , 121 kB.

Huvudlärare: Linnea Lundgren

Nya Testamentets exegetik 2 (språklig inriktning), 15 hp

Nya Testamentets exegetik 2 (språklig inriktning) är en fördjupningskurs i bibelvetenskap tillika fortsättningskurs i nytestamentlig grekiska. Målet är att studenten ska förvärva breddade och fördjupade kunskaper om ett urval centrala texter i Nya testamentet, öka sina färdigheter i att på ett hermeneutiskt medvetet sätt tolka dem med hjälp av bibelvetenskapliga metoder samt träna och fördjupa sina kunskaper i grekiska. Fokus är på evangelierna och Paulus brev. De valda texterna studeras i huvudsak på originalspråket och till viss del i översättning. Kurslitteraturen omfattar också språklitteratur och litteratur som på olika sätt belyser de valda texterna.

Kursen (föreläsningar och seminarier) ges på campus och/eller digitalt (via Teams i realtid enligt schema) enligt överenskommelse med lärare. Föreläsningarna spelas inte in. Kursen examineras genom skriftligt och muntligt PM-arbete, samt två salsskrivningar på campus (gäller samtliga kursdeltagare). Kursen ges delvis tillsammans med påbyggnadskursen Nya testamentets exegetik (icke-språklig inriktning).

Schema , 95 kB.

Kursplan , 484 kB.

Huvudlärare: Camilla von Heijne

Teologiska klassiker 2, 15 hp

Teologiska klassiker 2 är en fördjupningskurs inom systematisk teologi. Kursen handlar om Augustinus’ och Luthers teologi och deras historiska bakgrund utifrån centrala primärkällor och med särskild uppmärksamhet på verklighetsuppfattning, gudsbild, människosyn och soteriologi. Därutöver analyseras och diskuteras Thomas av Aquinos teologi i ett jämförande perspektiv. Kursen ges delvis gemensamt med Teologiska klassiker 1.

Kursen ges endast digitalt (via Teams i realtid enligt schema). Föreläsningarna spelas inte in. Vid obligatoriska, examinerande moment registreras närvaro online. Kursen examineras genom salsskrivning på campus (gäller samtliga kursdeltagare).

Schema , 87 kB.

Kursplan , 116 kB.

Huvudlärare: Mats J Hansson

Examensarbete i teologi, 15 hp

Examensarbete i teologi är en kurs på fördjupningsnivå inom valfritt delområde. Under kursen skriver studenten, självständigt och med stöd av handledning, ett kandidatexamensarbete i teologi (uppsats) om 15 hp. Studenten försvarar sin färdiga uppsats muntligt inför utsedd opponent, och opponerar på annan students examensarbete.

Ett inledande kurstillfälle erbjuds alla kursdeltagare för gemensam genomgång av kommande arbete, råd & tips. Därtill ges ett uppföljande seminarium i mitten av kursen. Båda tillfällena ges på campus och digitalt (via Teams). I övrigt ges individuell handledning enligt överenskommelse med läraren.

Schema , 73 kB.

Kursplan , 122 kB.

Huvudlärare: Emilia Forssell


KURSUTBUD HT 2024

Nedan presenteras kursutbudet för höstens kurser inom kandidatprogrammet i teologi.

GRUNDKURS TEOLOGI HT 2024

Grundkurs teologi, del 1, 15 hp

Kursen inleds med en särskild introduktion till programmet i sin helhet och består i övrigt av tre delar om vardera 5 hp i praktisk teologi (tidigare ”kyrkovetenskap”), bibelvetenskap och systematisk teologi. Grundkurs del 1 i sin helhet ger behörighet till påbyggnadskurser inom samma delområden.

Kyrkohistorien presenteras med fokus på frågan hur kyrka och samhälle interagerar i olika historiska kontexter och en grundläggande introduktion ges i historisk metod. Makt- och genusperspektiv diskuteras också. Vidare introduceras dels innehållet i Bibelns böcker och hur Bibelns texter och kanon inom olika traditioner har vuxit fram, dels bibelvetenskapliga metoder och perspektiv. Bibliska texter studeras utifrån historiska och kulturella sammanhang vid tiden för deras tillkomst. Gudsuppfattning och människosyn i Bibeln diskuteras, liksom genusperspektiv på bibliska texter. I den del av kursen som ägnas systematisk teologi introduceras områdets huvudsakliga studieområden: etik, aktuella livsåskådningar, människosynsfrågor, religionsfilosofi och kristen trosåskådning. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den systematiska teologins vetenskapliga metodfrågor.

Undervisningsformer: Se schema.

Schema , 147 kB.

Kursplan , 300 kB.

Grundkurs teologi, del 2, 15 hp

Kursen består av tre delar om vardera 5 hp i religionsbeteendevetenskap inriktning psykologi, religionsbeteendevetenskap inriktning sociologi, och religionshistoria. Grundkurs teologi, del 2, kan studeras antingen parallellt med Grundkurs teologi, del 1 eller efter att del 1 är genomförd. Grundkursens båda delar (1 och 2) ger behörighet att fortsätta studierna på påbyggnadsnivå också i religionsbeteendevetenskap och religionshistoria.

Religionspsykologin introduceras, inklusive centrala teorier och begrepp. Människors religiösa tro, upplevelser och handlingar diskuteras i ett psykologiskt perspektiv. Olika forskningsmetodperspektiv inom religionspsykologin introduceras. Även religionssociologi introduceras, inklusive för området centrala teorier och begrepp. Relationerna mellan modernitet, religion, sekularisering och globalisering belyses liksom hur religion kan fungera som en resurs och risk för grupper, individer och samhällen. Metoder vanliga för att studera religioners roll för grupper, individer och samhällen introduceras. I kursdelen om religionshistoria görs en översiktlig genomgång av gudsuppfattning, ritual, normerande skrifter, världsbild och människosyn inom islam, judendom, hinduism och buddism. Historiska och samtida synsätt på religionshistoriska studier samt metoder för att studera religion belyses. I kursen diskuteras också politiska och genusrelaterade frågor i anslutning till religionens roll i det svenska samhället.

Undervisningsformer: Se schema.

Schema , 147 kB.

Kursplan , 297 kB.

PÅBYGGNADSKURSER HT 2024

Svenska kyrkans tro och liv, 15

Svenska kyrkans tro och liv är en påbyggnadskurs i praktisk teologi (tidigare kyrkovetenskap). I kursen studeras Svenska kyrkans bekännelse, regelverk och praxis. Särskild tonvikt läggs vid ekumenik liksom Svenska kyrkans roll i det samtida samhället.

Undervisningsformer: Kursen kan följas på campus eller digitalt med schemalagd närvaro on-line (Teams). Föreläsningarna spelas inte in. Samtliga kursdeltagare avslutar kursen med en salsskrivning på campus.

Schema , 144 kB.

Kursplan , 469 kB.

Huvudlärare: Elisabeth Christiansson Drake

Teologisk etik, 15 hp

Teologisk etik är en påbyggnadskurs i systematisk teologi. Kursen behandlar frågor kring moralfilosofins förhållande till livsåskådning och kristen teologi. Olika former av kristen etik studeras och jämförs med olika sekulära utformningar av etik. I kursen diskuteras också frågan hur moraliska omdömen kan rättfärdigas, vad som utmärker en rätt handling och huruvida etiska värden kan försvaras oberoende av religionen.

Undervisningsformer: Kursen ges endast digitalt (via Teams i realtid enligt schema). Föreläsningarna spelas inte in.

Schema , 143 kB.

Kursplan , 291 kB.

Huvudlärare: Mats J. Hansson

Heliga skrifter och tolkningstraditioner i judendom, kristendom och islam, 15 hp

Heliga skrifter och tolkningstraditioner i judendom, kristendom och islam är en icke-språklig påbyggnadskurs i bibelvetenskap. I kursen studeras Bibeln och Koranen utifrån olika tolkningstraditioner inom judendom, kristendom och islam. Ett urval Bibel- och Korantexter studeras i översättning i ett komparativt perspektiv.

Kursen (föreläsningar och seminarier) ges på campus och/eller digitalt (via Teams i realtid enligt schema) enligt överenskommelse med lärare. Föreläsningarna spelas inte in. Kursen examineras genom skriftligt och muntligt PM arbete, samt salsskrivning på campus (gäller samtliga kursdeltagare).

Schema , 146 kB.

Kursplan , 530 kB.

Huvudlärare: Camilla von Heijne

Religion och sekularisering i det moderna samhället, 15 hp

Religion och sekularisering i det moderna samhället är en påbyggnadskurs i religionsbeteendevetenskap.

I kursen studeras samtida religion och andlighet och religiösa och sociala förändringsprocesser i ett svenskt och globalt perspektiv. Utifrån religionssociologiska teorier problematiseras och analyseras sambandet mellan religion, samhälle och individ genom begrepp som globalisering, individualism, konflikt, fundamentalism, demokrati och fred.

Kursen ges digitalt (via Teams i realtid enligt schema). Föreläsningarna spelas inte in. Vid obligatoriska, examinerande moment registreras närvaro online. Kursen examineras genom PM samt salsskrivning på campus (gäller samtliga kursdeltagare).

Schema , 144 kB.

Kursplan , 484 kB.

Huvudlärare: Linnea Lundgren

FÖRDJUPNINGSKURSER HT 2024

Global kristendom, 15 hp

Global kristendom är en fördjupningskurs inom praktisk teologi (tidigare kyrkovetenskap).

I kursen belyses kristendomens starka tillväxt i Afrika, Asien och Latinamerika och analyseras i sina kontexter. Nya former av kristendom och fenomen som feministisk teologi, befrielseteologi och religionsteologi behandlas.

Undervisningsformer: Undervisningen sker genom föreläsningar, en observation och ett obligatoriskt seminarium. Frånvaro från seminariet kompenseras med en skriftlig uppgift. Kursen bedrivs på campus och digitalt med föreläsningar, seminarier och andra lärandeaktiviteter enligt schema som meddelas separat. Andra undervisningsformer kan bli aktuella vid få kursdeltagare

Schema , 145 kB.

Kursplan , 474 kB.

Huvudlärare: Elisabeth Christiansson Drake

Examensarbete i teologi, 15 hp

Examensarbete i teologi är en kurs på fördjupningsnivå inom valfritt delområde. Under kursen skriver studenten, självständigt och med stöd av handledning, ett kandidatexamensarbete i teologi (uppsats) om 15 hp. Studenten försvarar sin färdiga uppsats muntligt inför utsedd opponent, och opponerar på annan students examensarbete.

Undervisningsformer: Ett inledande kurstillfälle erbjuds alla kursdeltagare för gemensam genomgång av kommande arbete, råd & tips. Därtill ges ett uppföljande seminarium i mitten av kursen. Båda tillfällena ges på campus och digitalt (via Teams). I övrigt ges individuell handledning enligt överenskommelse med läraren.

Schema , 141 kB.

Kursplan , 122 kB.

Huvudlärare: Emilia Forssell

Kandidatprogrammet i teologi är öppet för alla med högskolebehörighet. Det ingår i yrkesutbildningen till präst och delvis för religionslärare, men kan också läsas av var och en som har ett intresse att fördjupa sig i religion, livsfrågor och värdefrågor.

Präst
För att bli präst i Svenska kyrkan krävs att den studerande antas som prästkandidat av ett stift. För Svenska kyrkans utbildningskrav, se Svenska kyrkans information.

Lärare
Blivande religionslärare kan läsa teologi vid Marie Cederschiöld högskola. För närmare studievägledning hänvisas till studievägledare vid respektive lärarutbildning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: Ingen fattigdomFNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 180 (120) hp
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Teologi
Studietakt: 100 % (annan studietakt möjlig)
Utbildningsstart: HT24
Ort: Stockholm
Första ansökningsdag: 15 mars
Sista ansökningsdag: 15 april

När du går programmet i teologi krävs nedanstående förutsättningar för att du ska kunna studera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och delta vid digitala examinationer. Har du ytterligare frågor kan du alltid kontakta den som är programansvarig vid din institution.

Rätt hård- och mjukvara för dina studier

Under studierna är det viktigt att din dator lever upp till nedanstående kriterier, eftersom den då har förutsättningar att komma åt de program du behöver, till exempel vid examinationer och när du ska nyttja bibliotekets databaser. OBS! Chromebooks fungerar inte med högskolans digitala examinationsverktyg.

Datortyp som rekommenderas är bärbar dator med möjlighet att koppla in extern skärm (HDMI), inte surfplatta.

  • Internminne: Helst 8GB eller mer, men 4GB fungerar.
  • Hårddisk: Inget specifikt krav, men 128 GB eller större rekommenderas.
  • Operativsystem: Windows 10 eller senare, Mac OS 10.15 (Catalina) eller senare

Digital närvaro i utbildningen

En distansutbildning innefattar nätbaserad kommunikation där lärplattformen och e-mötessystemen Zoom eller Teams är naturliga delar i utbildningen. Vanligtvis genomförs nätbaserade möten, med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras via nätet. Vid direktsända föreläsningar och andra läraktiviteter ska deltagarna följa de anvisningar som ansvarig lärare ger om att till exempel ha kameran på.

Viktiga datum

15 mars
Anmälan öppnar för höstterminen 2024
15 april
Anmälan för höstterminen 2024 stänger

Gå på rundvandring på högskolan campus Ersta

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 april 2024