Kandidatprogram i teologi

Vilken betydelse har religion och livsåskådning för människors sökande efter värden i livet? Vilket språk och vilka tankemöjligheter erbjuder de religiösa traditionerna den som har, eller söker, en religiös erfarenhet? Finns det något kunskapsanspråk i utsagan ”jag tror på gud”? Religionen är det mänskliga uttrycket för frågor om livet, döden och den yttersta meningen – där teologin, alltså religionsvetenskapen tolkar, beskriver och försöker förstå.

Religion är också ett fenomen i samhället som berör välfärdsfrågor, politik och mänskliga rättigheter, och ofta är religion ett fokus i konflikter. Kunskap om religion är idag viktig för journalister, politiker, personal i vård, skola och omsorg, och inom olika myndigheter.

Kandidatprogrammet i teologi riktar sig till alla intresserade men är också en del av yrkesutbildningen för präster och religionslärare. Utbildningen inleds med en baskurs i teologi, 60 hp, bestående av sex delkurser som representerar teologins fem ämnesområden (religionshistoria, religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrkovetenskap, systematisk teologi). Efter baskursen fortsätter utbildningen med ett urval valbara påbyggnads- och fördjupningskurser inom samma områden som i baskursen. Ett av dessa utgör även huvudområde i det avslutande självständiga arbetet (examensarbetet).

Den som vill bli lärare i religionskunskap kan fortsätta sina studier vid exempelvis Stockholms universitet eller Södertörns högskola. Det är även möjligt att ta en högskoleexamen i teologi.

Kandidatexamen i teologi, 180 hp:

  • Basblock* i teologi, 60 hp
  • Fortsättningskurser** i teologi om sammanlagt minst 75 hp
  • Valfria kurser om 30 hp i teologi eller annat huvudområde
  • Examensarbete inom huvudområdet teologi med vald inriktning, 15 hp

Högskoleexamen i teologi, 120 hp:

  • Basblock* i teologi, 60 hp
  • Fortsättningskurser** inklusive examensarbete inom huvudområdet teologi, sammanlagt 60 hp

*Basblocket består av kurser i teologins delområden systematisk teologi, religionshistoria, religionsbeteendevetenskap, kyrkovetenskap och bibelvetenskap.
**Fortsättningskurserna ges på påbyggnads- och fördjupningsnivå.

Samtliga kurser ges på halvfart, kvällstid. Den som är antagen till programmet och vill studera på heltid väljer flera kurser under samma termin. Det går också bra att välja långsammare studietakt genom att välja färre kurser.

Utbildningen har stöd genom digital lärplattform. Undervisningen bedrivs på campus och digitalt, ofta i hybridform. Den digitala undervisningen förekommer både som schemalagd on-lineundervisning och genom i förväg inspelade föreläsningar. Vissa kurser går att följa helt digitalt med undantag för examinationer, som genomförs på plats. Undervisningsformer för aktuella kurser framgår av kursbeskrivningarna nedan.

Kandidatprogrammet i teologi berättigar till studiemedel. Salsexaminationer äger rum på campus och andra examinationer genomförs digitalt.

Information om de olika kursernas uppläggning ges i detaljschema som finns tillgängligt senast tre veckor före kursstart.

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPSKRAV

För antagning till studier i teologi krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Mer information om grundläggande behörighet till högskolestudier finns på mchs.se/utbildning/ansokan-och-behorighet.

DELKURSER HT 2022

DK1 Världsreligionerna som samhälleliga fenomen, 7,5 hp

Delkurs 1 går på onsdagar

Huvudlärare: Hedda Jansson

För behörighetskrav, se kursplan

Kursen ger en översiktlig genomgång av gudsuppfattning, ritual, världsbild och människosyn i de stora världsreligionerna. Religiösa urkunder presenteras. I kursen diskuteras också historiska, politiska och genusrelaterade frågor i anslutning till religionerna, samt deras roll i det moderna samhället.

Kursplan , 337 kB. Schema , 444 kB.

DK2 Nyfikenhetens redskap, 7,5 hp

Delkurs 2 kurs går på onsdagar

Huvudlärare: Mats J Hansson

För behörighetskrav, se kursplan

Kursen presenterar centrala frågor inom människosyn, etik och livsåskådning. Livsåskådningar behandlas i ett existentiellt perspektiv (Filosofins tröst), samt genom en nyutgiven essäsamling om livets mening (Livets mening. Frågan och svaren). Etikämnet, som upptar merparten av kursen, behandlas både tematiskt (Andersen) och historiskt (MacIntyre).

Kursen kan läsas på campus eller som distanskurs med schemalagd närvaro on-line (Teams). Föreläsningarna spelas inte in. Salsskrivning på campus gäller också för distansstudenter.

Kursplan , 502 kB. Schema , 143 kB.

DK3 Psykologiska och sociala perspektiv på religion, 15 hp

Delkurs 3 går på måndagar

Huvudlärare: Linnea Lundgren

För behörighetskrav, se kursplan

Kursen ger en introduktion till religionsbeteendevetenskapens ämnen religionssociologi och religionspsykologi. Under kursen diskuteras centrala teorier och begrepp inom de båda ämnena. Kursen tar också upp centrala metoder som används för att studera religioners roll för grupper, individer och samhällen. Vidare diskuteras religiösa förändringsprocesser samt den religiösa tron och dess relation till grundläggande mänskliga behov och psykisk hälsa. Slutligen diskuteras religionens plats i det moderna samhället

Kursplan , 336 kB. Schema , 469 kB.

PÅBYGGNADSKURSER HT 2022

Bibelvetenskap Gamla testamentets exegetik – språklig alternativ icke språklig inriktning 15 hp

Kursen går på onsdagar

Huvudlärare: Camilla von Heijne

För behörighetskrav, se kursplan

Gamla testamentet/Hebreiska Bibeln ligger som bakgrund till de tre Abrahamitiska världsreligionerna, judendom, kristendom och islam, och har spelat en avgörande roll för den västerländska kulturen. Skriftsamlingen är skriven på forntida hebreiska, ett semitiskt språk från en kultur fjärran från oss i både tid och rum. Kursen kan läsas med eller utan studier i bibelhebreiska, men för att fullt ut förstå Gamla testamentets tankevärld är originalspråket en nyckel. För båda kursalternativen ingår därför en introduktion i språket i relation till bibelöversättningens tolkningsproblematik Vidare studeras gemensamt gammaltestamentlig teologi, metoder och tidshistoria. Studenten som läser icke-språklig inriktning fördjupar sig sedan vidare genom litteraturstudier och presenterar en självständig texttolkning i form av ett PM. Studenten som väljer språklig inriktning lär sig grunderna i bibelhebreiska och får därmed möjlighet att möta Gamla testamentet på sitt originalspråk. Särskilt fokus ägnas under kursen ett urval texter ur Genesis och Exodus.

Kursplan: Inkl hebreiska , 203 kB. Kursplan: Exkl hebreiska , 208 kB. Schema , 444 kB.

Svenska kyrkans tro och liv, 15 hp

Kursen går torsdagar

Huvudlärare: Elisabeth Christiansson

För behörighetskrav, se kursplan

I kursen studeras Svenska kyrkans bekännelse, regelverk och praxis. Särskild tonvikt läggs vid ekumenik liksom Svenska kyrkans roll i det samtida samhället.

Formen för distansstudier inom kursen är schemalagd on-lineundervisning.

Kursplan , 334 kB. Schema , 439 kB.

FÖRDJUPNINGSKURSER HT 2022

Teologisk etik, 15 hp

Kursen går på tisdagar

Huvudlärare: Mats J Hansson

För behörighetskrav, se kursplan

Kursen fördjupar frågor om etikens förhållande till livsåskådning och kristen teologi. Olika utformningar av kristen etik studeras och jämförs med bland annat humanistisk etik. I kursen diskuteras också frågan hur moraliska omdömen kan rättfärdigas, vad som utmärker en rätt handling och huruvida etiska värden kan försvaras oberoende av religionen.

Kursen kan läsas på campus eller som distanskurs med schemalagd närvaro on-line (Teams). Föreläsningarna spelas inte in. Salsskrivning på campus gäller också för distansstudenter.

Kursplan , 157 kB.   Schema , 440 kB.

UPPSATS HT 2022

C-uppsats, 15 hp

I kursen utarbetas under handledning en uppsats om 15 hp (ca 10 studieveckor) som utgör examensarbete inom teologie kandidatexamen. Uppsatsen försvaras muntligt inför utsedd opponent.

För behörighetskrav, se kursplan

Kursplan , 159 kB.

KURSUTBUD VT 2023

Nedan följer kursutbudet för vårens kurser inom kandidatprogrammet i teologi. Kursplaner och scheman kommer att finnas tillgänglig via hemsidan inom kort. Sista anmälningsdag för att anmäla intresse för att läsa vårens kurser har flyttats fram till den 8 januari 2023. För frågor kontakta utbildningsstod@mchs.se

BASKURS I TEOLOGI - DELKURSER VT 2023

Delkurs 4 Bibelns texter och världsbild, 15 hp

Delkurs 4 går på tisdagar och torsdagar, Schema , 86 kB.

Huvudlärare: Camilla von Heijne

För behörighetskrav, se kursplan , 567 kB.

Kursen behandlar framväxten av Gamla och Nya testamentets texter och deras bakgrund i Israels och urkristendomens historia. Översiktligt belyses olika gudsuppfattning och människosyn i ett urval texter. Studenten introduceras till olika tolkningsmetoder och får i interpretationsuppgifter tillämpa dessa praktiskt.

Delkurs 5 Teologi och socialetik, 7,5 hp (TKG16X)

Delkurs 5 går på onsdagar, Schema , 67 kB.

Huvudlärare: Mats J Hansson

För behörighetskrav, se kursplan , 518 kB.

Kursen presenterar bärande tankar i kristen troslära. I kursen diskuteras den kristna trons förhållande till aktuella livsfrågor, moraluppfattningar och människosyn, liksom olika modeller för kyrkans sociala engagemang.

Delkurs 6 Kyrka och samhälle i historisk belysning, 7,5 hp (TKGG22)

Delkurs 6 går på måndagar, Schema , 58 kB.

Huvudlärare: Elisabeth Christiansson

För behörighetskrav, se kursplan , 761 kB.

Kursen ger en översikt över kristendomens historia med särskilt fokus på samspelet mellan andlig och världslig makt.

PÅBYGGNADSKURSER VT 2023

Världsreligionerna i det civila samhället, 15 hp (TG0036) 

Kursen går på tisdagar, Schema , 100 kB.

Huvudlärare Hedda Jansson

För behörighetskrav, se kursplan , 476 kB.

Denna kurs ger en presentation av fyra av världsreligionerna, islam, judendom, hinduism och buddhism och deras historia och verksamhet inom det civila samhället under det senaste 100 åren i Sverige. Kursen ger en introduktion till teoribildning kring civilsamhället, samt religionsteologisk bakgrund till de religiösa samfundens ideella och sociala engagemang. Kursen lägger särskilt fokus på dagsaktuella exempel på samfundsöverskridande sociala och ideella projekt som initierats och bedrivs i Sverige.

Vetenskapsteori och forskningsmetod, 7,5 hp (TG0003)

Kursen går på måndagar, Schema , 96 kB.

Huvudlärare: Linnea Lundgren

För behörighetskrav, se kursplan , 297 kB.

I kursen som är obligatorisk för den som ska skriva kandidatuppsats/examensarbete diskuteras frågor som är relevanta för uppsatsskrivande, såsom hur man skriver en vetenskaplig text, formulerar en forskningsfråga samt väljer relevant metod och teori. Kursen ger en orientering i grundläggande vetenskapsteori, metodik och forskningsetik. Studenten förväntas delta aktivt i olika övningar, uppgifter och seminarier.

Religion och sekularisering i det moderna samhället, 15 hp (TKGG43)

Kursen går på måndagar, Schema , 91 kB.

Huvudlärare: Linnea Lundgren

För behörighetskrav, se kursplan , 299 kB.

I kursen studeras religiösa och sociala förändringsprocesser i ett svenskt och globalt perspektiv. Utifrån religionssociologiska teorier, problematiseras och analyseras sambandet mellan modernitet, globalisering och religiös förändring. Vilken betydelse religionen har för moderna värden som tolerans och mänskliga rättigheter kommer också diskuteras under kursen gång.

FÖRDJUPNINGSKURSER VT 2023

Den hebreiska bibeln i judiskt perspektiv-Introduktion till judisk bibeltolkning, 15 hp

Kursen går på onsdagar, Schema , 144 kB.

Huvudlärare: Camilla von Heijne

För behörighetskrav, se kursplan , 355 kB. (icke-språklig inriktning) samt kursplan , 354 kB. (språklig inriktning)

OBS: Nya reviderade kursplaner publiceras inom kort

Kursen ger en orientering i den judiska bibeltolkningens historia, metoder och litteratur. Häri ingår kännedom om den rabbinska litteraturen och tolkningsmetoderna, men även andra exempel på judisk exeges. Kursen är en introduktion in i Talmuds och Midrash fascinerande värld och kan läsas i två kursalternativ, med eller utan studier i hebreiska som fördjupningskurs inom bibelvetenskap, Gamla testamentets exegetik alternativt inom religionshistoria med fokus på den judiska tolkningstraditionen.

Luthers värld, 15 hp (TG0035)

Kursen går på torsdagar, Schema , 91 kB.

Huvudlärare: Mats J Hansson
Elisabeth Christiansson

För behörighetskrav, se kursplan , 280 kB.

Kursen fördjupar frågor om den lutherska reformationens innehåll och utveckling med utgångspunkt i Martin Luthers eget författarskap. Luthers teologiska position belyses i sitt historiska sammanhang, och olika för Luther centrala frågor såsom gudsbild, människosyn, kyrkouppfattning och soteriologi, jämförs med samtida protestantiska och romersk-katolska uppfattningar.

UPPSATSER VT 2023

Kandidatuppsats, 15 hp

För behörighetskrav, se kursplan , 159 kB.

I kursen utarbetas under handledning en uppsats om 15 hp (ca 10 studieveckor) som utgör examensarbete inom kandidatexamen i teologi. Uppsatsen försvaras muntligt inför utsedd opponent.


Nedan presenteras kursutbudet för höstens kurser inom kandidatprogrammet i teologi. Kursplaner kommer att finnas tillgängliga via hemsidan inom kort.

BASKURS I TEOLOGI: DELKURSER HT 2023

Dk 1 Världsreligionerna som samhälleliga fenomen, 7,5 hp

Kursen, i religionshistoria, ingår som delkurs i Baskurs i teologi. Kursen ger en översiktlig genomgång av gudsuppfattning, ritual, världsbild och människosyn i de stora världsreligionerna. Religiösa urkunder presenteras. I kursen diskuteras också historiska, politiska och genusrelaterade frågor i anslutning till religionerna, samt deras roll i det moderna samhället.

Undervisningsform: Kursens föreläsningar, som spelas in, kan följas på campus eller digitalt. Seminarier fullgörs genom deltagande på campus eller genom skriftliga seminarieuppgifter i lärplattformen. Avslutande salsskrivning sker för samtliga kursdeltagare på campus.

Kursen går på måndagar. Kursplan tillgänglig inom kort. Schema , 139 kB..

Huvudlärare: Fredrik Santell

Dk 2 Nyfikenhetens redskap, 7,5 hp

Kursen, i systematisk teologi, ingår som delkurs i Baskurs i teologi. I kursen diskuteras frågor om etik och livsåskådning. Det senare ämnet belyses främst ur ett existentiellt livsfrågeperspektiv, och inkluderar människosynsfrågor samt en analys av begreppet livets mening. Etikämnet behandlas både tematiskt och historiskt och fokuserar på humanetik (teologisk etik behandlas i delkurs 5). Utrymme ges under kursen för en övergripande presentation av teologi som akademiskt ämne.

Undervisningsform: Kursen kan följas på campus eller digitalt med schemalagd närvaro online (Teams). Föreläsningarna spelas inte in. Samtliga kursdeltagare avslutar kursen med en salsskrivning på campus.

Kursen går på tisdagar. Kursplan tillgänglig inom kort. Schema , 139 kB..

Huvudlärare: Mats J Hansson

Dk 3 Psykologiska och sociala perspektiv på religion, 15 hp

Kursen ingår i Baskurs i teologi och ger en introduktion till religionsbeteendevetenskapens ämnen religionssociologi och religionspsykologi. Under kursen diskuteras centrala teorier och begrepp inom de båda ämnena. Kursen tar också upp centrala metoder som används för att studera religioners roll för grupper, individer och samhällen. Vidare diskuteras religiösa förändringsprocesser samt den religiösa tron och dess relation till grundläggande mänskliga behov och psykisk hälsa. Slutligen diskuteras religionens plats i det moderna samhället.

Undervisningsform: Kursen kan följas på hybrid (dvs blandning av campusförlagd och digital undervisning) eller helt digitalt med schemalagd närvaro online (Teams). Föreläsningarna spelas inte in.

Kursen går på onsdagar. Kursplan tillgänglig inom kort. Schema , 135 kB..

Huvudlärare: Linnea Lundgren

PÅBYGGNADSKURSER HT 2023

Svenska kyrkans tro och liv, 15 hp

I kursen studeras Svenska kyrkans bekännelse, regelverk och praxis. Särskild tonvikt läggs vid ekumenik liksom Svenska kyrkans roll i det samtida samhället.

Undervisningsform: Kursen kan följas på campus eller digitalt med schemalagd närvaro online (Teams). Föreläsningarna spelas inte in. Samtliga kursdeltagare avslutar kursen med en salsskrivning på campus.

Kursen går på måndagar. Kursplan tillgänglig inom kort. Schema , 139 kB..

Kursansvarig: Elisabeth Christiansson Drake

Nya testamentet 1, språklig kurs, 15 hp

Kursen är en nybörjarkurs i nytestamentlig grekiska. Målet är att studenten ska kunna läsa, förstå och tolka valda delar av Nya testamentet och annan tidig kristen grekisk litteratur. Kursen omfattar också reflektion över språkstudiets relevans för tolkning och teologi.

Undervisningsform: Kursen kan följas på campus eller digitalt med schemalagd närvaro online (Teams).

Examination sker genom två salsskrivningar: mittkursskrivning på glosor och formlära och slutskrivning med översättningsövning inklusive teologisk och grammatisk analys.

Kursen går på onsdagar med några undantag (måndagar). Kursplan tillgänglig inom kort. Schema , 145 kB..

Huvudlärare: Camilla von Heijne

Tolerans, migration och teologi, 15 hp

Kursen är en påbyggnadskurs i systematisk teologi och inleds med en presentation av begreppet migration och dess historia i moderna västerländska demokratier. Därefter behandlas frågor om mångfald, integration och identitetspolitik. Toleransbegreppet ägnas en fördjupad analys. Främlings- och flyktingskap diskuteras i relation till teologiska dokument. Ett visst utrymme ges psykologiska och socialpsykologiska teorier om stereotyper och främlingskap.

Undervisningsform: Kursen ges endast digitalt med schemalagda föreläsningar i realtid över Teams. Föreläsningarna spelas inte in. Undantag från den digitala formen gäller för den avslutande salsskrivningen, som genomförs på campus.

Kursen går på torsdagar. Kursplan tillgänglig inom kort. Schema , 138 kB..

Huvudlärare: Mats J Hansson

FÖRDJUPNINGSKURSER HT 2023

Modern europeisk kyrkohistoria, 15 hp

I kursen studeras de europeiska kyrkornas utveckling från 1850-talet och framåt med särskilt fokus på deras roll i samhällsutvecklingen.

Undervisningsform: Kursen kan följas på campus eller digitalt med schemalagd närvaro online (Teams). Föreläsningarna spelas inte in. Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen.

Kursen går på torsdagar. Kursplan tillgänglig inom kort. Schema , 138 kB..

Kursansvarig: Elisabeth Christiansson Drake

Examensarbete teologi, valbart delområde, 15 hp

Under kursen skriver studenten, självständigt och med stöd av handledning, ett examensarbete i teologi (uppsats) om 15 hp. Studenten försvarar sin färdiga uppsats muntligt inför utsedd opponent, och opponerar på annan students examensarbete. Ett inledande kurstillfälle erbjuds alla kursdeltagare för genomgång av kommande arbete.

Det inledande kurstillfället äger rum på campus, med möjlighet till digital medverkan (hybrid).

Kursplan tillgänglig inom kort.

Kursansvarig: Emilia Forssell

Kandidatprogrammet i teologi är öppet för alla med högskolebehörighet. Det ingår i yrkesutbildningen till präst och delvis för religionslärare, men kan också läsas av blivande pastorer, diakoner, församlingspedagoger och var och en som har ett intresse att fördjupa sig i religion, livsfrågor och värdefrågor.

Präst
För att bli präst i Svenska kyrkan krävs att den studerande antas som prästkandidat av ett stift. För Svenska kyrkans utbildningskrav, se Svenska kyrkans information.

Lärare
Blivande religionslärare kan läsa teologi vid Marie Cederschiöld högskola. För närmare studievägledning hänvisas till studievägledare vid respektive lärarutbildning.

Fortbildning för redan yrkesverksamma
Redan yrkesverksamma präster, diakoner, församlingspedagoger eller lärare som vill fortbilda sig kan läsa en eller flera av våra kurser. Det gäller också den som studerar utan att ha något yrke i sikte.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: Ingen fattigdomFNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program/kurs
Antal HP: 180 (120)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Teologi
Studietakt: 50%/100%
Utbildningsstart: HT23
Ort: Campus Ersta/distans
Första ansökningsdag: 15 mars 2023
Sista ansökningsdag: 17 april 2023

Viktiga datum

15 mars
Anmälan öppnar för höstterminen 2023
17 april
Anmälan för höstterminen 2023 stänger

Antagen våren 2023 eller tidigare?
Anmäl dig till kurser för hösten 2023 här senast 9 juni 2023.

Gå på rundvandring på högskolan campus Ersta

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 maj 2023