Kandidatprogram i teologi

Vilken betydelse har religion och livsåskådning för människors sökande efter värden i livet? Vilket språk och vilka tankemöjligheter erbjuder de religiösa traditionerna den som har, eller söker, en religiös erfarenhet? Finns det något kunskapsanspråk i utsagan ”jag tror på gud”? Religionen är det mänskliga uttrycket för frågor om livet, döden och den yttersta meningen – där teologin, alltså religionsvetenskapen tolkar, beskriver och försöker förstå.

Religion är också ett fenomen i samhället som berör välfärdsfrågor, politik och mänskliga rättigheter, och ofta är religion ett fokus i konflikter. Kunskap om religion är idag viktig för journalister, politiker, personal i vård, skola och omsorg, och inom olika myndigheter.

Kandidatprogrammet i teologi riktar sig till alla intresserade men är också en del av yrkesutbildningen för präster och religionslärare. Utbildningen inleds med en baskurs i teologi, 60 hp, bestående av fem delkurser som representerar teologins fem ämnesområden (religionshistoria, religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrkovetenskap, systematisk teologi). Efter baskursen fortsätter utbildningen med ett urval valbara påbyggnads- och fördjupningskurser om vardera 15 hp inom samma teologiska ämnesområden som baskursen består av. Ett av ämnesområdena utgör också huvudämne (60 hp) i examen, och ingår i ett avslutande vetenskapligt arbete (examensuppsats).

Den som vill bli lärare i religionskunskap kan fortsätta sina studier vid exempelvis Stockholms universitet eller Södertörns högskola. Det är även möjligt att läsa en högskoleexamen i teologi.

Kandidatexamen i teologi, 180 hp:

  • Baskurs i teologi, 60 hp
  • Påbyggnadskurser om minst 60 hp
  • Fördjupningskurser om minst 45 hp
  • Avslutande C-uppsats om 15 hp

Det är även möjligt att läsa en Högskoleexamen i teologi, 120 hp:

  • Baskurs i teologi, 60 hp
  • Påbyggnads- och fördjupningskurser inklusive vetenskapligt arbete, sammanlagt 60 hp

All undervisning sker på kvällstid. Samtliga kurser ges på halvfart. Den som är antagen till programmet och vill studera i snabbare takt väljer flera kurser under samma termin. Kandidatprogrammet i teologi berättigar till studiemedel. Undervisning bedrivs såväl på campus som digitalt, på sätt som tillåter distansstudier. Digital undervisning förekommer både som normalt schemalagd on-lineundervisning och genom i förväg inspelade föreläsningar. Examinationer genomförs både på campus och digitalt. Utbildningen har stöd genom digital lärplattform. Information om de olika kursernas uppläggning ges i detaljschema som finns tillgängligt senast tre veckor före kursstart.

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPSKRAV

För antagning till studier i teologi krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Läs på Antagning.se om vad det innebär. Det finns information om grundläggande behörighet till högskolestudier högskolestudier på Antagning.se.

DELKURSER HT 2022

DK1 Världsreligionerna som samhälleliga fenomen, 7,5 hp

Delkurs 1 går på onsdagar

Huvudlärare: Hedda Jansson

För behörighetskrav, se kursplan

Kursen ger en översiktlig genomgång av gudsuppfattning, ritual, världsbild och människosyn i de stora världsreligionerna. Religiösa urkunder presenteras. I kursen diskuteras också historiska, politiska och genusrelaterade frågor i anslutning till religionerna, samt deras roll i det moderna samhället.

Kursplan , 337 kB. Schema , 444 kB.

DK2 Nyfikenhetens redskap, 7,5 hp

Delkurs 2 kurs går på onsdagar

Huvudlärare: Mats J Hansson

För behörighetskrav, se kursplan

Kursen presenterar centrala frågor inom människosyn, etik och livsåskådning. Livsåskådningar behandlas i ett existentiellt perspektiv (Filosofins tröst), samt genom en nyutgiven essäsamling om livets mening (Livets mening. Frågan och svaren). Etikämnet, som upptar merparten av kursen, behandlas både tematiskt (Andersen) och historiskt (MacIntyre).

Kursen kan läsas på campus eller som distanskurs med schemalagd närvaro on-line (Teams). Föreläsningarna spelas inte in. Salsskrivning på campus gäller också för distansstudenter.

Kursplan , 502 kB. Schema , 143 kB.

DK3 Psykologiska och sociala perspektiv på religion, 15 hp

Delkurs 3 går på måndagar

Huvudlärare: Linnea Lundgren

För behörighetskrav, se kursplan

Kursen ger en introduktion till religionsbeteendevetenskapens ämnen religionssociologi och religionspsykologi. Under kursen diskuteras centrala teorier och begrepp inom de båda ämnena. Kursen tar också upp centrala metoder som används för att studera religioners roll för grupper, individer och samhällen. Vidare diskuteras religiösa förändringsprocesser samt den religiösa tron och dess relation till grundläggande mänskliga behov och psykisk hälsa. Slutligen diskuteras religionens plats i det moderna samhället

Kursplan , 336 kB. Schema , 469 kB.

PÅBYGGNADSKURSER HT 2022

Bibelvetenskap Gamla testamentets exegetik – språklig alternativ icke språklig inriktning 15 hp

Kursen går på onsdagar

Huvudlärare: Camilla von Heijne

För behörighetskrav, se kursplan

Gamla testamentet/Hebreiska Bibeln ligger som bakgrund till de tre Abrahamitiska världsreligionerna, judendom, kristendom och islam, och har spelat en avgörande roll för den västerländska kulturen. Skriftsamlingen är skriven på forntida hebreiska, ett semitiskt språk från en kultur fjärran från oss i både tid och rum. Kursen kan läsas med eller utan studier i bibelhebreiska, men för att fullt ut förstå Gamla testamentets tankevärld är originalspråket en nyckel. För båda kursalternativen ingår därför en introduktion i språket i relation till bibelöversättningens tolkningsproblematik Vidare studeras gemensamt gammaltestamentlig teologi, metoder och tidshistoria. Studenten som läser icke-språklig inriktning fördjupar sig sedan vidare genom litteraturstudier och presenterar en självständig texttolkning i form av ett PM. Studenten som väljer språklig inriktning lär sig grunderna i bibelhebreiska och får därmed möjlighet att möta Gamla testamentet på sitt originalspråk. Särskilt fokus ägnas under kursen ett urval texter ur Genesis och Exodus.

Kursplan: Inkl hebreiska , 203 kB. Kursplan: Exkl hebreiska , 208 kB. Schema , 444 kB.

Svenska kyrkans tro och liv, 15 hp

Kursen går torsdagar

Huvudlärare: Elisabeth Christiansson

För behörighetskrav, se kursplan

I kursen studeras Svenska kyrkans bekännelse, regelverk och praxis. Särskild tonvikt läggs vid ekumenik liksom Svenska kyrkans roll i det samtida samhället.

Formen för distansstudier inom kursen är schemalagd on-lineundervisning.

Kursplan , 334 kB. Schema , 439 kB.

FÖRDJUPNINGSKURSER HT 2022

Teologisk etik, 15 hp

Kursen går på tisdagar

Huvudlärare: Mats J Hansson

För behörighetskrav, se kursplan

Kursen fördjupar frågor om etikens förhållande till livsåskådning och kristen teologi. Olika utformningar av kristen etik studeras och jämförs med bland annat humanistisk etik. I kursen diskuteras också frågan hur moraliska omdömen kan rättfärdigas, vad som utmärker en rätt handling och huruvida etiska värden kan försvaras oberoende av religionen.

Kursen kan läsas på campus eller som distanskurs med schemalagd närvaro on-line (Teams). Föreläsningarna spelas inte in. Salsskrivning på campus gäller också för distansstudenter.

Kursplan , 157 kB.   Schema , 440 kB.

UPPSATS HT 2022

C-uppsats, 15 hp

I kursen utarbetas under handledning en uppsats om 15 hp (ca 10 studieveckor) som utgör examensarbete inom teologie kandidatexamen. Uppsatsen försvaras muntligt inför utsedd opponent.

För behörighetskrav, se kursplan

Kursplan , 159 kB.

KURSUTBUD VT 2023

Nedan följer kursutbudet för vårens kurser inom kandidatprogrammet i teologi. Kursplaner och scheman kommer att finnas tillgänglig via hemsidan inom kort. Sista anmälningsdag för att anmäla intresse för att läsa vårens kurser har flyttats fram till den 8 januari 2023. För frågor kontakta utbildningsstod@mchs.se

BASKURS I TEOLOGI - DELKURSER VT 2023

Delkurs 4 Bibelns texter och världsbild, 15 hp

Delkurs 4 går på tisdagar och torsdagar, Schema , 86 kB.

Huvudlärare: Camilla von Heijne

För behörighetskrav, se kursplan , 356 kB.

OBS: Ny reviderad kursplan publiceras inom kort

Kursen behandlar framväxten av Gamla och Nya testamentets texter och deras bakgrund i Israels och urkristendomens historia. Översiktligt belyses olika gudsuppfattning och människosyn i ett urval texter. Studenten introduceras till olika tolkningsmetoder och får i interpretationsuppgifter tillämpa dessa praktiskt.

Delkurs 5 Teologi och socialetik, 7,5 hp (TKG16X)

Delkurs 5 går på onsdagar, Schema , 67 kB.

Huvudlärare: Mats J Hansson

För behörighetskrav, se kursplan , 518 kB.

Kursen presenterar bärande tankar i kristen troslära. I kursen diskuteras den kristna trons förhållande till aktuella livsfrågor, moraluppfattningar och människosyn, liksom olika modeller för kyrkans sociala engagemang.

Delkurs 6 Kyrka och samhälle i historisk belysning, 7,5 hp (TKGG22)

Delkurs 6 går på måndagar, Schema , 58 kB.

Huvudlärare: Elisabeth Christiansson

För behörighetskrav, se kursplan , 761 kB.

Kursen ger en översikt över kristendomens historia med särskilt fokus på samspelet mellan andlig och världslig makt.

PÅBYGGNADSKURSER VT 2023

Världsreligionerna i det civila samhället, 15 hp (TG0036) 

Kursen går på tisdagar, Schema , 100 kB.

Huvudlärare Hedda Jansson

För behörighetskrav, se kursplan , 476 kB.

Denna kurs ger en presentation av fyra av världsreligionerna, islam, judendom, hinduism och buddhism och deras historia och verksamhet inom det civila samhället under det senaste 100 åren i Sverige. Kursen ger en introduktion till teoribildning kring civilsamhället, samt religionsteologisk bakgrund till de religiösa samfundens ideella och sociala engagemang. Kursen lägger särskilt fokus på dagsaktuella exempel på samfundsöverskridande sociala och ideella projekt som initierats och bedrivs i Sverige.

Vetenskapsteori och forskningsmetod, 7,5 hp (TG0003)

Kursen går på måndagar, Schema , 96 kB.

Huvudlärare: Linnea Lundgren

För behörighetskrav, se kursplan , 297 kB.

I kursen som är obligatorisk för den som ska skriva kandidatuppsats/examensarbete diskuteras frågor som är relevanta för uppsatsskrivande, såsom hur man skriver en vetenskaplig text, formulerar en forskningsfråga samt väljer relevant metod och teori. Kursen ger en orientering i grundläggande vetenskapsteori, metodik och forskningsetik. Studenten förväntas delta aktivt i olika övningar, uppgifter och seminarier.

Religion och sekularisering i det moderna samhället, 15 hp (TKGG43)

Kursen går på måndagar, Schema , 91 kB.

Huvudlärare: Linnea Lundgren

För behörighetskrav, se kursplan , 299 kB.

I kursen studeras religiösa och sociala förändringsprocesser i ett svenskt och globalt perspektiv. Utifrån religionssociologiska teorier, problematiseras och analyseras sambandet mellan modernitet, globalisering och religiös förändring. Vilken betydelse religionen har för moderna värden som tolerans och mänskliga rättigheter kommer också diskuteras under kursen gång.

FÖRDJUPNINGSKURSER VT 2023

Den hebreiska bibeln i judiskt perspektiv-Introduktion till judisk bibeltolkning, 15 hp

Kursen går på onsdagar, Schema , 144 kB.

Huvudlärare: Camilla von Heijne

För behörighetskrav, se kursplan , 355 kB. (icke-språklig inriktning) samt kursplan , 354 kB. (språklig inriktning)

OBS: Nya reviderade kursplaner publiceras inom kort

Kursen ger en orientering i den judiska bibeltolkningens historia, metoder och litteratur. Häri ingår kännedom om den rabbinska litteraturen och tolkningsmetoderna, men även andra exempel på judisk exeges. Kursen är en introduktion in i Talmuds och Midrash fascinerande värld och kan läsas i två kursalternativ, med eller utan studier i hebreiska som fördjupningskurs inom bibelvetenskap, Gamla testamentets exegetik alternativt inom religionshistoria med fokus på den judiska tolkningstraditionen.

Luthers värld, 15 hp (TG0035)

Kursen går på torsdagar, Schema , 91 kB.

Huvudlärare: Mats J Hansson
Elisabeth Christiansson

För behörighetskrav, se kursplan , 280 kB.

Kursen fördjupar frågor om den lutherska reformationens innehåll och utveckling med utgångspunkt i Martin Luthers eget författarskap. Luthers teologiska position belyses i sitt historiska sammanhang, och olika för Luther centrala frågor såsom gudsbild, människosyn, kyrkouppfattning och soteriologi, jämförs med samtida protestantiska och romersk-katolska uppfattningar.

UPPSATSER VT 2023

Kandidatuppsats, 15 hp

För behörighetskrav, se kursplan , 159 kB.

I kursen utarbetas under handledning en uppsats om 15 hp (ca 10 studieveckor) som utgör examensarbete inom kandidatexamen i teologi. Uppsatsen försvaras muntligt inför utsedd opponent.


Kandidatprogrammet i teologi är öppet för alla med högskolebehörighet. Det ingår i yrkesutbildningen till präst och delvis för religionslärare, men kan läsas också av blivande pastorer, diakoner, församlingspedagoger och var och en som har ett intresse att fördjupa sig i religion, livsfrågor och värdefrågor.

Präst

För att bli präst i Svenska kyrkan krävs att den studerande antas som prästkandidat av ett stift. För utbildningskraven, se Svenska kyrkans information.

Lärare

Blivande religionslärare kan läsa teologi vid Marie Cederschiöld högskola. För närmare studievägledning hänvisas till studievägledare vid respektive lärarutbildning.

Fortbildning för redan yrkesverksamma

Redan yrkesverksamma präster, diakoner, församlingspedagoger eller lärare som vill fortbilda sig kan läsa en eller flera av våra kurser, det gäller också den som studerar utan att ha något yrke i sikte.

Samtliga delkurser i baskurs i teologi och övriga påbyggnads- och fördjupningskurser kan läsas som fristående kurser, under förutsättning att behörighetskraven för varje enskild kurs är uppfyllda.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: Ingen fattigdomFNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program/kurs
Antal HP: 180 (120)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Teologi
Studietakt: 50%/100%
Utbildningsstart: VT23
Ort: Campus Ersta/distans
Första ansökningsdag: 15 september 2022
Sista ansökningsdag: 13 januari 2023

Viktiga datum

15 april
Sista ansökningsdag för höstterminen 2023
15 oktober
Sista ansökningsdag för vårtermin 2023

Antagen? Registrera dig här.

Gå på rundvandring på högskolan campus Ersta

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 december 2022