Studentaktivt lärande i handledningsprocessen

I detta forskningprojektet studeras studentaktivt lärande under handledningsprocessen av studenters självständiga examensarbete inom ramen för sjuksköterskeutbildningen. Tidigare forskning visar att i handledningssituationen av det självständiga examensarbetet söker studenter ofta efter den rätta metoden eller det rätta sättet att arbeta, vilket i sin tur ska leda fram till ett korrekt examensarbete.

Den akademiska fördjupningen inom professionsutbildning är av största vikt för att forskning och evidensbaserad omvårdnad skall vara väl förankrad hos sjuksköterskestudenter i sin kommande profession som sjuksköterska. Inom lärosäten är det obligatoriskt att skriva ett självständigt examensarbete inom ramen för sjuksköterskeprogrammet och en vetenskaplig utvärdering behöver ske av handledningsprocessen från studenters och handledares perspektiv. Det självständiga examensarbetet leder till en kandidat- och akademisk examen.

Projektet fokuserar på hur studenters förväntan påverkas under handledningsprocessen vid studentaktivt lärande och finns det ett samband mellan studenters förväntan av handledningsprocessen och upplevd self-efficacy. Vidare fokuserar projektet på studenters inre motivation och drivkrafter för de egna lärandet i handledningsprocessen, handledares uppfattningar om sin roll och kompetens.

Det övergripande syftet är att beskriva studentaktivt lärande under handlednings-processen av examensarbete inom ramen för sjuksköterskeutbildningen. Frågeställning:

  1. Påverkas studenternas förväntan under handledningsprocessen vid studentaktivt lärande (STQ)?
  2. Finns ett samband mellan studenternas förväntan av handledningsprocessen och upplevd self-efficacy (GSE)?
  3. Belysa studenternas inre motivation och drivkrafter för det egna lärandet i handledningsprocessen (fokusgruppsintervju).
  4. Beskriva handledarnas uppfattningar om sin roll som coach vid studentaktivt lärande under handledningsprocessen (GSE & STQ).
  5. Belysa handledarens uppfattning om sin kompetens samt hens reflektioner om sin roll som coach under handledningsprocessen (fokusgruppsintervju).

Projektet är ett samarbete mellan lärosätena Marie Cederschiöld högskola, Karlstads universitet, Jönköping University och Örebro universitet. Datainsamling pågår vid alla fyra lärosäten och sker genom enkäter och fokusgruppsintervjuer som avslutas under våren 2021.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
  • Brigitta Bisholt
Projektgrupp/medarbetare:
  • Ing-Britt Rydeman,
  • Samarbetspartners: Karlstads universitet, Jönköping University och Örebro universitet
Tidsperiod: 2020-2023
Forskningsområde: Vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021