Erfarenheter av att vara närstående till personer med demens under Covid-19

Coronaviruset har förändrat mycket i vår tillvaro. I detta projekt ska forskare i historia och omvårdnad samla in kunskaper och erfarenheter från den pågående pandemin med särskilt fokus på samer och renskötsel, äldreboenden och demensvård samt pandemins konsekvenser i gränsområdena mot Finland och Norge.

Hur kan historiska jämförelser med tidigare pandemier och kriser som Norrbotten drabbats av bidra till stärkta möjligheter till mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning? De frågor som projektet ställer utgår från nyckelbegreppen sårbarhet, resiliens, risk, oro, trygghet, vetenskaplig osäkerhet, mänsklig säkerhet, hälsa och välbefinnande:

Hur ser enskildas erfarenheter, handlingar och sociala mobilisering ut inom olika grupper i förhållande till pandemin och de åtgärder som vidtagits av myndigheter och politiker såsom social distansering, gränsstängningar, begränsning av allmänna sammankomster och besöksförbud?

Hur kan genus-, minoritets- och urfolksperspektiv, levda erfarenheter och första-person-perspektiv med ifrågasättande av urbana normer liksom funktionsnormer bidra till en inkluderande syn på mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?

Projektet är tvärvetenskapligt och supradisciplinärt. Detta innebär bland annat att samarbetsparter och berörda som är verksamma utanför akademin, ses som experter inom sina respektive områden och ges avgörande utrymme att bidra med perspektiv och kunskap för att utveckla frågeställningar och analyser.

Projektet leds av forskare i historia vid Luleå tekniska universitet.

Innehåll

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Forskare i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet; Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Institutionen för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet; Norrbottens Museum; Piteå museum; Laponiatjuottjudus; Riksorganisationen Same Ätnam samt samiska renskötare. Forskare vid universitet i japanska Kobe, norska Tromsö, Alberta i Kanada samt Michigan, USA, bidrar med specifik expertis samt internationella jämförelser.,
  • Malin Olsson
Tidsperiod: 2020-2023
Forskningsområde: Vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Formas

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2023