Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer (Sivin-barn)

Sedan länge finns det i Sverige en stor enighet om att alla former av våld mot barn utgör grundläggande kränkningar av barns rättigheter och integritet, och att våld i nära relationer undergräver barnens möjligheter till en trygg barndom och positiva livsvillkor under deras uppväxt. Därför har ett antal politiska åtgärder tagits för att bekämpa våld mot barn i nära relationer, bland annat genom att skärpa skrivningarna i socialtjänstlagen om socialtjänstens ansvar för barn som brottsoffer. Dessutom har regeringen både beslutat om handlingsplaner och en nationell strategi som berör det här området. Men de åtgärder som hittills gjorts har inte skapat ett samordnat system, utan mer bidragit till att utveckla punktinsatser. Den myndighet som har det största ansvaret för att säkerställa skydd och stöd till barn som utsätts för våld i nära relationer har inte den samordnade helhet som behövs.

I forskningsprogrammet Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer, ska man undersöka hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.

Med utgångspunkt i såväl barns utsatthet som rätt till delaktighet syftar forskningsprogrammet till att
utforska förutsättningarna för, samt bidra till utvecklingen av ett barncentrerat, samordnat interventionssystem
mot våld mot barn i nära relationer. Socialtjänstens insatser för upptäckt, utredning och bedömning,
skydd och stöd för barn och deras omsorgspersoner står i fokus. Forskningssamarbetet med lokala socialtjänster ska lägga grunden för ett långsiktigt åtagande från både forskare och deltagande organisationer att i samarbete bygga strukturer som kan åstadkomma varaktig förändring i socialtjänstens ordinarie praktik.

Programmet är uppdelat i två perioder, där den första ska lägga grunden för det systematiska utvecklingsarbetet. I den andra perioden skapas det modeller för ett samordnat interventionssystem i en lokal kontext. Det
övergripande syftet uppfylls genom tretton sammanlänkade delprojekt, vilka fokuserar på barn som brukare,
organisering och samverkan, forskningsbaserade metoder samt kunskapsanvändning i den professionella
vardagen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Maria Eriksson,
  • Forskare från Marie Cederschiöld högskola, FoU Södertörn, Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och CESAR Centrum för socialt arbete vid Uppsala universitet. Samt samarbete med Stockholms stad, tio Södertörnskommuner och Rädda Barnens centrum för stöd och behandling
Tidsperiod: 2019-2025
Forskningsområde: Socialt arbete
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Forte

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2022