Global studie om Covid-19 och personer med intellektuell funktionsnedsättning

Coronapandemin har under det senaste halvåret påverkat oss alla. Men kunskapen är mycket begränsad kring hur personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) påverkats. Vi saknar också kunskap kring effekter för föräldrar, syskon, god man och personal.

Därför genomförs en global studie av Covid-19s påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras stödpersoner. Sammanlagt 19 olika länder deltar i studien som samordnas av forskare på Irland. För Sveriges del ansvarar forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

Frågorna i enkäten handlar om hur man upplevt att personer med intellektuell funktionsnedsättning påverkats under pandemin, till exempel av den sociala distanseringen. Det är också frågor om hur personal på till exempel gruppbostäder och anhöriga påverkats.

Med ökad kunskap kan villkoren under pandemin för personer med intellektuell funktionsnedsättning i olika länder jämföras och stödinsatser utvecklas och bättre anpassas till olika behov.

Länk till enkäten: https://tinyurl.com/COVID19IDD

Enkäten är öppen och går att besvara, för den som är över 18 år och är anhörig eller personal, fram tom den 20 september. Resultaten, både för Sveriges del och för de andra deltagande länderna, kommer att presenteras under vintern/våren 2020/21.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2020 -
Forskningsområde: Socialt arbete
Projektstatus: Pågående
Finansiär: FORMAS

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2022