Active support – ett arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Active supportprojektet är en forskningsstudie som syftar till att introducera arbetssättet Active Support på gruppbostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Gruppbostäderna kommer att följas longitudinellt under fyra år med upprepade mätningar.

Studiens frågeställningar är:

1) Hur påverkas de boendes delaktighet, aktivitet och inflytande av Active support?

2) Hur påverkas personalens och chefens arbetssätt av utbildning och handledning i Active
support?

3) Vilka individuella, grupprelaterade, organisatoriska och kontextuella möjliggörande och hindrande faktorer, påverkar implementeringsprocessen och förklarar framgångar och brister i genomförandet och vidmakthållandet av Active support?

4) Vilka anpassningar av arbetsmetoden Active support behöver göras utifrån svenska förhållanden?

Internationellt har Active support systematiskt implementerats på gruppbostäder och ett vetenskapligt stöd finns för metoden, men erfarenheter från Sverige saknas. Genom att introducera arbetsssättet hos personal och chefer på gruppbostäder i Sverige innebär det en unik möjlighet att undersöka om Active support kan anpassas till svenska förhållanden. Därutöver kommer projektet utvärdera om arbetssättet leder till förändringar av personalens arbete så att personer med intellektuell funktionsnedsättning får mer inflytande, fler valmöjligheter och ökad aktivitet i sitt vardagsliv. Projektet kommer att följas av två referensgrupper bestående av personer med intellektuell funktionsnedsättning, representanter från FUB och från olika myndigheter. Resultatet av studien kommer att presenteras i en doktorsavhandling, i vetenskapliga tidsskrifter och vid nationella såväl som internationella konferenser.

Medarbetare i projektet är doktorand Jenny Aspling och professor Magnus Tideman.

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2020-2025
Forskningsområde: Socialt arbete
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Ersta diakoni

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 november 2023