Kommunal hemsjukvård: arbetsmiljö bortom sjukhuset

Vi lever med en åldrande befolkning och en allt större del av vården sker i det egna hemmet, där mobila insatser och välfärdsteknik är vanligt förekommande. Sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård har som yrkesgrupp påverkats av de stora samhällsförändringar som skett de senaste årtiondena, men det finns få beskrivningar av deras yrkesutövning.

Projektet fokuserar den vård som ges till äldre personer i ordinärt boende inom kommunal hälso-och sjukvård. Ett starkt fokus ligger på den kommunala sjuksköterskans yrkesutövning. I och med den förändrande demografin, med en allt större andel äldre personer och med samtidig betoning på en utveckling mot så kallad ”nära vård”, växer utmaningen att ge en god vård och omsorg för de äldre i vårt samhälle. Ofta förmedlas en syn på vad en sjuksköterska är, och vilken roll hen har, via media eller via film/tv-serier. De förmedlade bilderna har många gånger lite att göra med den så kallade vårdverkligheten. Inom sjuksköterskeyrket finns dessutom föreställningar om värdet av olika inriktningar inom professionen. Genom att utveckla kunskap om sjuksköterskans yrkesutövning inom hemsjukvård har projektet också relevans för utveckling av sjuksköterskeutbildningen. Att skildra de utmaningar som sjuksköterskor möter i sin vardag kan förhoppningsvis påverka bilden av yrkesgruppen i positiv riktning. Projektet förväntas ge ny kunskap om hemsjukvårdens komplexitet och om organisatoriska arbetsförhållanden inom kommunal hälso- och sjukvård.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: Ingen fattigdomFNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2018-
Forskningsområde: Vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Tidigare: Afa Försäkring, Programmet Sjukvård och välfärd (Region Östergötland & Linköpings universitet) och Forte. Nuvarande: Marie Cederschiöld högskola.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2022