Ett familjecentrerat stödprogram till barnfamiljer när en förälder har livshotande sjukdom och vårdas inom avancerad hemsjukvård

När en förälder får en livshotande sjukdom drabbas hela familjen. Tidigare forskning visar att kommunikationen inom familjen förändras när en förälder blir sjuk. Föräldrar vet inte vad och hur de ska prata om sjukdomen och barnen vill bli delaktiga och få information.

I hälso- och sjukvårdslagen står det att barn har rätt till information, råd och stöd när en förälder eller annan vuxen nära barnet har en livshotande fysisk sjukdom. Forskning visar att barn som lever med en svårt sjuk förälder har ökad risk för psykisk ohälsa och just dålig kommunikation och brist på kunskap om sjukdomen påverkar barn och ungas hälsa. Trots detta saknas det utvärderade stödprogram för barnfamiljer i palliativ vård i Sverige, där hela familjen är involverad.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är därför att undersöka om ”Family Talk Intervention” (FTI) (även kallad Beardslee’s familjecentrerade intervention) är genomförbart för barnfamiljer i palliativ vård, samt utvärdera eventuella effekter som stödprogrammet kan ha, så som ökad kunskap om sjukdomen, ökad kommunikation inom familjen och förbättrad psykosocial hälsa för familjen.

I projektet har familjer rekryterats från fyra enheter för avancerad hemsjukvård i hemmet (ASIH) i Stockholm under 2017-2018. Vid två av enheterna fick familjerna stödprogrammet och vid de andra två ingick familjerna i jämförelsegruppen.

För mer information om projektet, ta del av artikeln The family talk intervention in palliative care: a study protocol.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: Ingen fattigdomFNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2017-2021
Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: Stiftelsen Ehrling Persson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2022