Etiska aspekter av assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende

Världens befolkningar åldras. I ett samhälle där ett ökande antal lever så pass länge att de blir både sköra och multisjuka, ökar också behovet av att få flytta in på ett vård- och omsorgsboende i livets slut. Utifrån av en strävan att främja kvarboende i det egna hemmet med stöd av hemtjänst har dock antalet platser på vård-och omsorgsboendet minskat. Faktiskt så mycket som med en fjärdedel sedan millennieskiftet. Detta gör att det oftast är de allra sköraste, de som har omfattande behov av assisterad kroppslig omvårdnad under dygnets alla timmar, som beviljas en plats. Följaktigen är många äldre personer i palliativ fas redan när de flyttar in. Data från palliativregistret visar också att överlevnaden är kort, för närmare hälften av de inflyttade dör inom ett år. Detta gör den assisterade kroppsliga omvårdnaden till ett angeläget område att studera.

Projektet omfattar två delstudier som gör nya analyser av observationsmaterial som samlades in i samband med ett doktorandprojekt (Kroppslig omvårdnad för äldre personer på vård- och omsorgsboende). Observationsmaterialet rör situationer där undersköterskor och äldre personer interagerar i samband med utförandet av assisterad kroppslig omvårdnad som rör exempelvis måltider, på- och avklädning, förflyttningar och personlig hygien.

I de analyser som omfattar aktuellt projekt kommer etiska aspekter att närmare undersökas och beskrivas. Den första delstudien syftar till att belysa olika typer av etiska problem i interaktionen mellan undersköterskor och äldre personer i samband med genomförandet av assiterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende. Analysen är deduktiv och utgår från en mall som beskriver olika typer av etiska problem.

Den andra studien syftar till att deduktivt analysera genomförandet av assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på ett vård- och omsorgsboende utifrån ett teoretiskt ramverk som fokuserar på individers värdighet och självständiga livsval.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2021-2022
Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: Forte

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 september 2022