En randomiserad kontrollerad multicenterstudie om närståendes förberedelser att vårda

Det som studerats i projektet är närståendes upplevelse av förberedelse för att vårda, interventionseffekter på kort och lång sikt, samt interventionens betydelse för närstående och patienter.

I projektet testades, med randomiserad kontrollerad design, en intervention som syftade till att öka närståendes förberedelse för att vårda, främja deras hälsa och förebygga negativa konsekvenser relaterade till situationen. Interventionen genomfördes utifrån en manual av vårdpersonal på tio specialiserade hemsjukvårdenheter i Stockholm under cirka 15 månader under 2013–2014. Vi har även undersökt vårdpersonals upplevelser av att genomföra interventionen samt av att delta i en randomiserad kontrollerad studie inom palliativ vård. Karaktäristika hos de närstående som enligt skattningar inte har effekt av interventionen har också studerats.
Inom ramen för projektet studeras även närståendes upplevelser av sorg. Projektet har vuxit och utvecklats genom åren.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Joakim Öhlén,
  • Göteborgs Universitet,
  • Yvonne Wengström,
  • Karolinska Institutet,
  • Ida Goliath fd Carlander,
  • Karolinska Institutet,
  • Carl-Johan Fürst,
  • Lunds Universitet och Kristofer Årestedt,
  • Linnéuniversitetet.,
  • Anette Alvariza
Tidsperiod: 2013-2019
Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Avslutad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 januari 2022