Brytpunktssamtal - läkare och familjers erfarenheter

Under 2000-talet har begreppet ”brytpunkt” och framförallt ”brytpunkt för palliativ vård i livets slutskede” blivit allt vanligare inom svensk hälso- och sjukvård. De återfinns vid utbildningar, i vårdprogram, kvalitetsregister, statliga utredningar och i nationella riktlinjer. Identifiering av ”brytpunkt för palliativ vård i livets slutskede” och kommunikation med patient och närstående via ”brytpunktssamtal” bedöms ha stor betydelse för vårdens innehåll den sista tiden.

Brytpunktssamtal har också betydelse för patientens och anhörigas delaktighet i vården och prioriteringar i livet. I litteratur beskrivs vikten av att den svårt sjuke får information om sin sjukdom och behandling för att kunna ta ställning till och planera den sista tiden i livet. Hur definieras då ”brytpunkt för palliativ vård i livets slutskede”? Vad innehåller ”brytpunktssamtal” och hur ser personalens, patienternas och närståendes erfarenheter ut gällande brytpunktssamtal? Hur upplevs samtalen av patienter och närstående, påverkar det deras val och välbefinnande den sista tiden?

Idag saknas en enhetlig definition nationellt och den internationella motsvarigheten är inte entydig varför det är viktigt med ökad kunskap i ämnet. Syftet med detta projekt är därför att undersöka hur läkare och familjer upplever brytpunktsamtal/kommunikation om att bot inte längre är möjlig. Hittills har fokusgrupper utförts med läkare inom palliativ vård (vuxna) samt barnonkologer i Sverige där man har efterfrågat deras erfarenheter av brytpunktsamtal. Datainsamling är avslutad för den delen. Vidare studier utifrån familjernas erfarenheter är planerade inom barnonkologin, med särskilt fokus på syskon.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnande

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2014 -
Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2023