Barn som mist - en familjeintervention

När en förälder dör, påverkas livet för efterlevande barn och partner. Tidigare forskning visar att barn som mist en förälder löper ökad risk för ohälsa. Även för den kvarvarande föräldern innebär förlusten en stor omställning med ökade krav och risk för ohälsa. Att som familj upprätthålla samtalet och rutiner kan påverka hur situationen och hälsan utvecklas. Möjligheten till stöd för förlustdrabbade barnfamiljer har varit liten i Sverige varför denna studie genomförts.

Syftet med studien var att undersöka barnfamiljers kommunikation, psykoligiska hälsa och sorg efter förlusten av en förälder/partner samt att utarbeta en utvärdera en stödjande familjeintervention för dessa familjer.

Barnfamiljer boende i Stockholm som mist en förälder/partner åren 2013-2015 till följd av cancer inbjöds till att medverka i studien. De fick också inbjudan om att medverka i den utarbetade familjeinterventionen.

Vi har funnit att kommunikationen i familjen påverkas av familjens sorg, och att barn och ungdomars psykisk hälsa verkar vara associerat med just kvaliteten av kommunikationen mellan den kvarlevande förälder och barnet eller ungdomen. Stödprogrammet ”The Grief and Communication Family Support Intervention” vilket utvecklades som en del i projektet, visade att familjekommunikation och relationer i familjen förbättras efter deltagande i stödprogrammet.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnande

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2016-2024
Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Familjen Kamprads Stiftelse och Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 januari 2022