Att mista ett barn i cancer - en undersökning om föräldrars erfarenheter och effekterna av en internetbaserad kognitiv beteendeterapi mot sömnbesvär

Sorg är en normal reaktion efter en förlust. Sorg efter förlusten av ett barn anses vara mer intensiv och långvarig än efter andra typer av förluster. Föräldrar som mist ett barn har mer ångest och depression än andra föräldrar och de har en ökad risk att utveckla komplicerade sorgereaktioner. Det är mycket vanligt att förlustdrabbade personer har sömnproblem och forskning visar att sömnproblem är associerat med komplicerade sorgereaktioner.

Ett syfte med projektet är att undersöka sorg ett till fem år efter förlusten av ett barn i cancer, samt vad i vården och inom familjen som påverkar sorg och psykisk ohälsa hos efterlevande föräldrar. Ett andra syfte är att utvärdera effekterna av en kognitiv beteendeterapibehandling för insomni via internet.

Om studien

Studien innehåller två delar: en epidemiologisk enkätundersökning och en internetbehandling av sömnstörningar. Enkäten innehåller frågor om familjen under barnets sjukdomstid, tiden efter förlust och förälderns nuvarande psykiska hälsa, med fokus på sorg. Föräldrar med sömnproblem erbjuds att delta i en randomiserad kontrollerad studie, en grupp får ta del av en internet-baserad kognitiv beteendeterapi för sömnstörningar med terapeut stöd och en kontrollgrupp får ta del av en broschyr med information och råd om sömn och sömnproblem.

Målet med projektet är att öka kunskapen om sorg, vilka faktorer som påverkar föräldrars sorg och vad som kan göras för att minska det psykiska lidandet hos föräldrar som mist ett barn i cancer.
Sömninterventionen antas att reducera sömnsvårigheter och förbättra hälsan hos föräldrar som mist ett barn i cancer.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Extern projektgrupp: Samarbetspartner: Karolinska Institutet
Tidsperiod: 2017 -
Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 januari 2022