Ett litet barn på ungefär tre år syns som en svart silhuett bakifrån när hen tittar ut genom ett fönster i ett mörkt rum. Barnet har händerna på fönsterrutan.

Ny antologi om våld mot barn och unga med funktionsnedsättning

Forskningsstudien Unga, sex och internet efter #metoo som utfördes vid Marie Cederschiöld högskola har blivit del av Myndigheten för delaktighets nya antologi om våld mot barn och unga med funktionsnedsättning. Antologin släpps 23 maj.

Studien Unga, sex och internet efter #metoo som genomfördes av forskarna Carl Göran Svedin, Åsa Landberg och Linda Jonsson vid Marie Cederschiöld högskola publicerades 2021. Nu har studien blivit grund för ett kapitel i antologin "Fråga, lyssna och förstå. Om att motverka våld mot barn och unga med funktionsnedsättning", som Myndigheten för delaktighet (MFD) släpper 23 maj.

Antologin är framtagen inom ett särskilt regeringsuppdrag till Myndigheten för delaktighet om att kartlägga och utveckla stödmaterial för att upptäcka och förebygga våldsutsatthet bland barn och unga med funktionsnedsättning. Antologin ska tillgängliggöra forskning inom det relativt outforskade området våld mot barn och unga med funktionsnedsättning. Förhoppningen är även att antologin ska bidra till att stärka samhällets skydd och minska barn och ungas sårbarhet för våld.

Kapitlet baseras på rapporten Mer utsatta än andra – om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar som är en fördjupning från studien. Fokus i kapitlet ligger på vilka erfarenheter ungdomar med en eller flera funktionsnedsättningar har haft av utsatthet för våld i form av mobbning, psykiskt och fysiskt våld av en vuxen, sexuella övergrepp och sexuell exploatering.

– Vår studie visar att de elever som hade någon form av funktionsnedsättning var utsatta för alla de former av våld som vi frågade efter i betydligt större utsträckning än andra barn. Ungdomar med funktionsnedsättning hade generellt en sämre psykisk hälsa än ungdomar utan funktionsnedsättning och ungdomar med funktionsnedsättning som hade utsatts för våld mådde också sämre än andra ungdomar som utsatts för våld, säger Åsa Landberg, legitimerad psykolog och doktorand vid Marie Cederschiöld högskola.

Hon hoppas att forskargruppens kapitel ska bidra till att de barn med en funktionsnedsättning som har utsatts för våld uppmärksammas i större utsträckning och att de får det stöd de har rätt till.

– Vi hoppas att insikten om att barn med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld än andra barn ska leda till mer förebyggande åtgärder, till exempel information till barnen och deras föräldrar, säger Åsa Landberg.

I samband med att antologin släpps anordnas 23 maj även ett kostnadsfritt webbinarium av Myndigheten för delaktighet. Anmäl dig senast 20 maj.

Om studien Unga, sex och internet efter #metoo

I studien deltog drygt tretusen gymnasieelever i årskurs tre anonymt och besvarade frågor om utsatthet för olika former av våld under hela uppväxten. Eleverna som deltog i studien fick också svara på frågan ”Har du eller har du haft någon av nedanstående sjukdomar/hälsoproblem/funktionsnedsättningar”? Frågan följdes av 15 exempel på olika kroniska sjukdomar, och funktionsnedsättningar som skulle vara diagnosticerade av läkare eller psykolog. Studien har utförts på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och finansierats av regeringen. En begränsning är att endast ungdomar som går i vanlig gymnasieskola har deltagit i studien. Det gör att ungdomar med svårare funktionsnedsättningar inte är representerade. I den gruppen är det rimligt att anta att utsattheten är än större.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 maj 2024