Hur hanterar man etik i vårdens vardag?

Dagligen ställs vårdens medarbetare inför etiska svårigheter. Det kan handla om att ge svåra sjukdomsbesked eller att diskutera rätt behandling. De etiska konflikterna finns inbyggda i vårdens uppdrag, men kan leda till etisk stress för vårdpersonalen. I boken Etikarbete i vårdens vardag, belyser författare med olika professionella erfarenheter de etiska utmaningarna och hur de kan hanteras.

Etik lärs inte bara ut genom formell utbildning, utan förvärvas framför allt genom reflektion och praktiska erfarenheter. Gunilla Silfverberg, seniorprofessor i vårdetik vid Marie Cederschiöld högskola, är redaktör för den nya boken Etikarbete i vårdens vardag som ges ut i dagarna. Där diskuteras hur den praktisk etiska problembearbetningen äger rum på olika sätt i svenska vårdmiljöer.

– Det finns inte någon enhetlig terminologi för de olika tillvägagångssätt som återfinns i svenska vårdmiljöer för att hantera etiska svårigheter, problem och konflikter. Vi har etikombud, etikråd och etikronder, som alla har olika uppdrag inom vården, säger Gunilla Silfverberg.

I boken behandlas olika synsätt på hur man kan hantera etiskt svåra situationer i vården. Att konfronteras med frågor som inte har några självklara eller entydiga svar är ofrånkomligt. Det gäller tidlösa problem som till exempel när en läkare måste ge svåra sjukdomsbesked. Det kan även gälla intresseavvägningar, till exempel när patienten och vårdgivaren har olika uppfattningar om vad som är en lämplig behandling. I sådana situationer växer den etiska reflektionen i betydelse.

Generella principer och regler kan vara vägledande, men när ett handlingsbeslut ska fattas, måste de enskilda dragen i varje konkret fall ha företräde.

– I en del fall kan det finnas fog för att avstå från vissa regler. En etik med dygd som grund bygger på ett personligt engagemang, egna initiativ och insikten om att ansvar för handlingsbeslut inte kan överlåtas på andra, säger Gunilla Silfverberg.

Den 7 juni släpps boken Etikarbete i vårdens vardag. Kom och träffa redaktören Gunilla Silfverberg samt kapitelförfattarna Malin Olsson och Lars Andersson.

Läs mer här.

För mer information om boken, kontakta Gunilla Silfverberg.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 maj 2022