Möt en forskare

Möt forskaren Malin Lövgren

 

 

vars forskning berör barnfamiljer som lever med svår sjukdom eller som mist en familjemedlem

Malin Lövgren är forskare inom palliativ vård. Hennes forskning berör i första hand barnfamiljer som lever med svår sjukdom eller som mist en familjemedlem. Malin är i grunden sjuksköterska, och det var under hennes studier intresset för forskning växte fram.

– Initialt var det forskningen i sig som väckte min nyfikenhet. Det gjorde att jag sökte mig till en sommarforskarskola på Karolinska Institutet. Där tillbringade jag två sommrar innan jag blev färdig sjuksköterska, säger Malin Lövgren.

Malin började därefter sin forskarutbildning och doktorerade 2009 på en avhandling om lungcancer, den cancersjukdom som har högst dödlighet. Frågor om liv och död har alltid intresserat henne. Malin började sin forskarbana inom vuxenvården, men den har utökats till att fokusera på både vuxenvård och barnsjukvård.

– Numera fokuserar jag mest på barnfamiljer med svår sjukdom, antingen där en förälder eller ett barn är sjukt. Här är helheten viktig, att patienten är symtomlindrad, att kommunikation om sjukdom och vård fungerar mellan vårdgivare och familj, men även inom familjen. Viktigt är också att närstående får stöd, barn som vuxna, och att det finns ett team kring patient och familj som fungerar, säger Malin.

Mycket av Malins forskning berör kommunikation mellan vårdgivare och familj, men också inom familjen. Just nu leder hon ett forskningsprogram där kommunikation står i fokus och där samtal om det som är svårt inom familjen är på agendan. Det kan handla om samtal med barn om att dålig prognos föreligger, att barn som närstående känner sig bortglömda, eller samtal om andra stressfyllda situationer som är utmanande. Barn som närstående är en viktig del av forskningen. Barn står många gånger i skymundan och behöver lyftas fram då många lider i tysthet. Malins forskning utgår från familjer med palliativa vårdbehov och där behövs inte bara sjuksköterskor. Mycket av den forskning hon bedriver berör exempelvis socialt arbete som hälso- och sjukvårdskuratorns roll, och sjukhuskyrkan.

– Just nu innebär min forskning mycket implementering, där jag har omsatt min och andras forskning till interventioner för kliniker att använda i dagligt arbete. Det är just implementerigen av nya arbetssätt som är svårast. I det forskningsprogram jag leder utbildar vi kliniker i nya arbetsätt som forskats fram. Det råder dock fortfarande oklarheter gällande hur kliniker på sikt använder dessa nya arbetssätt. Vi har satt upp strategier, men implementeringsforskningen har inte kommit så långt att vi generellt vet vad som fungerar och ej. Men jag tycker det är viktigt att vi försöker implementera nya arbetssätt, det är på så vis vår forskning kommer familjerna till gagn och det är det jag vill, det är det yttersta målet, säger Malin.

Förutom forskning undervisar Malin på högskolan. På deltid är hon forsknings- och vårdutvecklingsledare på Sjukhusansluten Avancerad Barnhemsjukvård (SABH) på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset.

– I mitt arbete som forsknings- och vårdutvceklingsledare tar jag bland annat fram nya sjukhusövergripande riktlinjer som grundar sig på min och andras forskning. Det är fantastiskt hur forskning på så sätt kan omsättas i klinisk praktik. Jag har bland annat skrivit en riktlinje om stöd till syskon som fullt ut grundar sig på forskning. Nästa riklinje som jag önskar skriva är en om efterlevandststöd när ett barn har dött. Psykosociala frågor är i fokus i både min forskning och i mitt kliniska arbete, säger Malin.

Hur ser du på framtiden inom ditt forskningsområde?
Jag tänker att vi nu länge har utfört observationsstudier och att det är av vikt att vi kommer vidare med interventioner och implementering av interventionerna i klinisk praktik. Det finns såklart fortfarande områden som är outforskade, men i de fall vi redan har kunskap behöver vi omsätta denna så att den kommer till gagn för patient och familj. Det är svårt, dyrt och tidskrävande, men roligt och meningsfullt.

Läs mer om Malins forskningsprojekt här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2022