Utvärdering av V.I.P – Viktig Intressant Person

Det övergripande syftet med VIP-programmet är att främja förutsättningar för god hälsa, jämlika relationer och känsla av sammanhang, för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

VIP-programmet utvecklades ursprungligen inom ramen för ett projekt lett av Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt vid Bräcke diakoni. År 2015 överlämnades rättigheterna till VIP-programmet till vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun som sedan dess ansvarar för att förvalta och utveckla programmet samt utbilda nya gruppledare. Idag används VIP-programmet i verksamheter i hela landet. Med utgångspunkt i en tidigare utvärdering utvecklades en ny reviderad version av VIP-programmet år 2020.

Syftet med föreliggande utvärdering är att undersöka om det reviderade VIP-programmet bidrar till att påverka riskfaktorer och skyddsfaktorer för våldsutsatthet och våldsutövande. Det ingår också att dokumentera genomförandet av VIP-programmet och de organisatoriska villkoren för genomförandet av VIP-programmet i de verksamheter som deltar i utvärderingen. Frågeställningarna är:

  1. Vilka risk- och skyddsfaktorer för våldsutsatthet respektive våldsutövande går att urskilja hos deltagarna, och i vilken grad förändras dessa över tid?
  2. I vilken grad förändras deltagarnas självskattade utsatthet för våld respektive våldsutövande under tiden de genomgår VIP-programmet och håller eventuella förändringar i sig över tid?
  3. I vilken grad förändras deltagarnas självskattade hälsa och känsla av sammanhang under tiden de genomgår VIP-programmet och håller eventuella förändringar i sig över tid?
  4. I vilken grad beskriver deltagarna att de genom VIP-programmet fått bättre självkännedom och självkänsla, ökad kunskap och bättre verktyg för kommunikation och samtycke?
  5. Är det möjligt att identifiera skillnader mellan olika grupper av deltagare?
  6. Hur beskriver VIP-ledarna att de genomför programmet?
  7. I vilken grad beskriver VIP-ledare att deltagarna fått bättre självkännedom och självkänsla, ökad kunskap och bättre verktyg för kommunikation och samtycke?
  8. Går det att urskilja organisatoriska faktorer som främjar respektive hindrar genomförandet av VIP-programmet i de medverkande verksamheterna?

Studien genomförs genom en kombination av metoder och bygger på deltagarnas självskattningar av exempelvis våldserfarenheter, hälsa och känsla av sammanhang, VIP-ledarnas självvärderingar av genomförandet av programmet, och genom intervjuer med deltagare, VIP-ledare och chefer i de verksamheter som medverkar i utvärderingen. Organisatoriska förutsättningar för programmet dokumenteras också. Utvärderingen genomförs i samarbete med ett tiotal verksamheter som erbjuder den reviderade versionen av VIP-programmet till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Om projektet:

Kontaktperson:
Tidsperiod: 2020-2024
Forskningsområde: Socialt arbete
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Västerbotten

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 november 2023